Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wereld (18). Zoo zegt ook de Heere Jezus van den goeden Herder, dat Hij Zijn schapen bij name kent (19).

Dat uitdrukkelijk van namen sprake is, wijst zonder twijfel op een werk Gods, waarin Hij Zijn uitverkorenen persoonlijk aan Zich heeft verbonden. De Heere Aren* degenen, die Zijne zijn, zegt de apostel ook (20). Verkiezing in Christus. '

De gedachte aan de uitverkiezing van personen mag ons niet doen denken aan individualisme.

Zij, die door God zijn uitverkoren en op grond hiervan door Hem worden gebracht tot geloof en bekeering, zijn door God niet gezien als eenlinaenjionder onderling jverband. Want Hij heeft hen naar Paulus' woord uitverkoren in Christus vóór de grondlegging der wereld (21). Het boek des levens wordt genoemd het boek des levens des Lams, Dat geslacht is (22). y Ook in de uitverkiezing gaat Gods werk niet om bui/ ten den Zoon, maar het geschiedt in Hem, Die het Woord ' Gods is en in Wien de Vader al Zijn gedachten uitspreekt. Heeft Hij al Zijn werken lief in den Zoon, in Hem heeft Hij ook Zijn uitverkorenen liefgehad van eeuwigheid. Als de Middelaar, Die door Zijn kostbaar bloed de Zijnen zou bevrijden en Zich ten eigendom verwerven, is Christus voorgekend geweest vóór de grondlegging der wereld, gelijk de apostel Petrus zegt (23).

Sluiten