Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan Hem wijden. De Heilige Schrift is bovenal Evangelie, blijde boodschap van Gods heil.

De praedestinatie Gods en de verantwoordelijkheid van den mensch. Een vraag van heel groot belang is nu deze : wordt bij een beschouwing van de praedestinatie Gods, zooals die „.bjerboven is gegeven, niet tekort gedaan^j^n_d£jmjheid en vprant^ggrdelijkheid van den mensch ? Volgt er eigenlijk niet uit, dat in het leven van den mensch alles geschiedt, nu ja, omdat het toch eenmaal alles bepaald is en we er eigenlijk niets aan kunnen doen, wat er met ons en met de wereld gebeurt ? Is er dan toch niet zoo iets als een onverbiddelijk noodlot, dan ons leven be"TieèTScKrén waartegen we niet opkunnen ? ~? Wie vollen ernst maakt met-Gods openbaring, in_ de Heilige Schrift, zal aan zulke gedachten geen plaats / kunnen geven. Deze immers leert ons, dat er aan de , eené zijde ïs het Goddelijk bestel, waardoor alles van I eeuwigheid is bepaald, maar anderzijds de verantwoor' delijkheid van_den mensch, die eveneens ten volle wordt gehandhaafd.

^^Er is de volstrekte afhankelijkheid. Alles is aan God absoluut onderworpen. Hij heeft Zijn plan, Zijn heilig plan, met deze wereld, en Hij zal haar leiden tot de voleinding in de volle openbaring van Zijn heerlijk Koninkrijk. In dit plan heeft Hij ook de menschen opgenomen,

Sluiten