Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zegt hij, dat uit die voorgangers het gevaar zal komen en in Openbaring zien wij, dat deze kwade arbeiders niet verdragen worden, als iemand zich uitgaf voor Apostel, werd hij beproefd. De rechtvaardigheid was hier wel aanwezig gebleven, maar de eerste liefde één lichaam te zijn. Eén gelijk de Vader en de Zoon was niet meer.

Ja, daar kunnen vormen en eigen gemaakte wetenschap ons wel af brengen maar niet in.

Daar is maar één weg, die ons in de volmaakte verhouding kan stellen voor God. Deze weg is ook opgeteekend in de Efeze brief. Hoofdstuk 4 waar Paulus de geloovigen vermaant, te houden de eenheid des Geestes.

Hier bewijst Paulus, dat ze wel allen één Geest hebben, terwijl hij in 1 Cor. 12: 13 verklaart, hoe de ware geloovige die Geest ontvangt. Efeze 4:5 deelt ons mede, dat gelijk er maar één Heer is, bij gevolg ook maar één geloof. Zoo is er ook maar één Geest, die heilig is. Deze Geest heiligt ons, brengt ons op de weg der waarheid, naar het Leven, dat is Christus, die ons doopt met Zijnen Geest.

Die door dezen Geest geleid worden zijn kinderen Gods. Rom. 8: 14. Maar als wij zondigen, zijn wij uit den duivel 1 Joh. 3 :8, want dan worden wij door een anderen Geest geleid.

Nu hebben de tovenaars in onze dagen het zoo samengesteld, dat men met het vleesch zondigt, maar met den Geest niet.

En dan haalt men Rom. 7:26 aan, alsof men zich daarmede kan en mag rechtvaardigen.

Elke zonde is uit den duivel, Paulus schrijft in 1 Thess. 5; 23 dat niet alleen onze Geest en Ziel, maar ook ons lichaam onberispelijk bewaard moet worden.

Zou men in dat vleesch kunnen zondigen, en de Geest des Heeren in dat zondige vleesch bezitten? Nooit. Neen, hoort maar eens 1 Cor. 16 „Weet gij niet dat gij Gods tempelen zijt ?" Als iemand deze tempel ontheiligt door te zondigen, die schendt God. Niemand bedriege zich 1 : 18 Als gij wijs zijt, om deze waarheid tot leugen te maken, dan geve God, dat gij een dwaas moogt worden, opdat gij wijs moogt zijn.

En als de zonden weer beleden zijn, komt Christus weer in zegt men, als zonde bedreven wordt, bedroefd men de Heer, of gaat de Heer van ons.

O, vreeselijke demonische leer, Christus moet daags

Sluiten