Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duizend keer voor u vluchten of Zijn aangezicht bedekken, of bedroefd kijken. Uwe lusten, natuur en begeerten jagen de Heer op de vlucht. NSli

Wanneer ge dit eens goed leest, schaamt ge u dan niet, dat ge al die jaren dat hebt geloofd ?

Paulus zegt: „Zijt dan navolgers Gods en wandel als geliefde kinderen.

Deze verwarring vloeit voort uit de leer der Nicolaieten.

Als men bekeerd is, Wil men tegen de zonde strijden en dit is op zich zelf geen kwaad, maar men moet weten, waar de zonde wegkomt.

Als wij vrijgesproken zijn op grond van ons berouw en gelooven dat wij gereinigd zijn door het bloed van Christus, dan willen wij ons ook rein bewaren, gelijk Hij ons ook rein heeft gemaakt. De eerste dagen onzer bekeering gaat dat zeer gemakkelijk, maar we worden al spoedig gewaar, dat dezelfde Adams natuur nog in ons leeft. Nu begint de strijd, de Geest wil ons rein bewaren, maar onze natuur onderwerpt zich niet aan den Geest. Als wij nu in deze eerste liefde waren gebleven was onze natuur gestorven en wij de Goddelijke natuur deelachtig geworden.

Er werd echter al spoedig tegen ons gezegd, het strijden tegen de zonde, is juist het bewijs dat gij des Heeren Zijt. De menschenmoorder zegt: „geloof maar gerust in het bloed van Christus, maar ge blijft mijn slaaf, zoo lang als ge leeft, ik heb het geweld des doods, zoodat als ik u dood, dan zijt gij verlost. IJdele toverkunst, bedrog uitgegoten in verleiding. Hoe is het mogelijk, dat een mensch in zulk een verwarring gelooft. Ja, zoo heb ik geschreven, er is niemand in staat om ons uit zulk een verwarring te verlossen, dan de Heer alleen, en Hij zal het doen, langs de weg van Zijn woord Efeze 4: 11 — 14. Hier wordt ons eerst verteld, dat God gegeven heeft Apostelen,. Profeten, enz. ... Ze zijn tot volmaking der Heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing van het lichaam van Christus, (de Gemeente), opdat wij allen zullen komen tot de eenheid des geloofs en de kennis van de Zoon van God, tot een volkomen man, tot dezelfde maat der grootheid, van de volheid van Christus, om niet meer kinderen te zijn, maar de waarheid bewandelen in de liefde : 13—14.

Waar deze gaven niet zijn, kan ook nooit het lichaam van Christus worden opgebouwd.

Wanneer de gave spreekt, dan spreekt God, gelijk

Sluiten