Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hier op aarde, nam Hij niet één van de wijzen, schriftgeleerden of Farizeeën maar eenvoudige ongeleerde mannen, die drie jaren lang de Goddelijke werken aanschouwden en Hem nog niet begrepen. Maar toen uit de hemel de Geest Gods op hen viel toen konden ze pas getuigen van Hem. die ze zoo weinig hadden begrepen, maar nu in eens allen verstonden.

Want het is de Geest Gods die spreken moet, niet de wijsheid van de mensch en zoo zal het nog heden ten dage moeten zijn, dat de Geest tot de Gemeente spreekt en als de Geest spreekt, dan worden wij geopenbaard naar dat ons hart is. V

Dit ervaarden ook de Efezeërs (Openb. 2). Vele goede Godsdienstige werken bezaten ze maar de eerste liefde was verdwenen.

Hoe staan niet alle afdeelingen van Godsdienst in dezen onbekeerde toestand van Opb. 2 : 5.

Het is in deze niet mijn bedoeling om iedere Godsdienst te beoordeelen en een eigen kring te rechtvaardigen, o neen, want we hebben ervaren dat de weg altijd wëer dieper is,

altijd meer verborgenheden zich ontsluiten en dié

heilig is, dat hij nog geheiligd worde Openb. 22:11.

Maar wij zien ook, dat geen vorm voor God bestaan kan, niets, dan Zijn Eigen wezen en dat is Liefde.

Dan zullen wij als we dat beeld dragen ten volle kunnen begrijpen welk een groote omvang er in Hem is, en we zullen deze liefde erkennen, dat die liefde alle kennis te boven gaat.

Want dit is God, die dit in ons werkt en uit ons tevoorschijn komt in het Opstandingswerk, door den Heiligen Geest.

Als ik denk aan de woorden van den verlosser Matn. 25: 1, De Bruidegom komt, gaat uit Hem tegemoet, dan denk ik onwillekeurig aan een reine maagd, die zichzelven heeft bewaard (1 Joh. 3 : 3) die altijd denkt aan de dag der vereeniging, die nergens schooner wezen, nergens schooner woorden ontwaard. Haar overdenkingen van hem zijn zoet, wordt zij des nachts wakker, dan denkt ze aan Hem, omdat de liefde van haar hart, haar doet leven in deze liefde.

Denken de kinderen Gods zoo aan de Bruidegom?

Is hun hart zoo vol van deze liefde?

Van velen leerstellig wel, maar in werkelijkheid is het er verre van.

Sluiten