Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Was Jezus hier in het midden ?? Wat moest Hij hier

doen ?

Indien ook de Heere daar waarlijk was en de spreker woorden wilde doen spreken door Zijnen Geest, ook dit is niet mogelijk, want de rede was een afgerond geheel, het kwam precies uit, want heel wat zorg en inspanning is er aan besteed.

Hoe zal men hier Christus kunnen aantreffen of hooren?

Zullen de kinderen Gods onder zulk een omstandigheid tot de volmaking komen? Efeze 4:12.

Hoe zal men door zulk een dood uit de dooden opstaan?

Hoe zal men zoo het beeld Gods dragen, daar men natuurgetrouw leeft aan den eersten Adam?

Hoe zal door zulk een gemeente aan de machten en overheden die in de hemel zijn bekend kunnen gemaakt worden de veelvuldige wijsheid Gods ?

In Gods woord vinden wij niet een vorm Godsdienst, want waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid.

Neen wij moeten komen tot eenheid des Geloofs. En daar kunnen, ja daar moeten de ware gelonvigen komen. Alle schapen van de goede Herder zullen Zijn stem moeten hooren, door de mond van de gave die tot stichting van de Gemeente en opbouwing voor de schapen is, staat ons zoo duidelijk opgeteekend in 1 Cor. 14 :3-4.

Onder de oude bedeeling konden de menschen het Woord des Heeren beluisteren, door de mond van een profeet of profetes.

God heeft in de Gemeente gegeven, ten eerste Apostelen, ten tweede Profeten, verder Leeraars, krachten, gaven van gezondmaking, behulpselen, regeeringen, menigertalen. 1 Cor. 12:28. Efeze 4: 11.

Als wij ons nu aan Gods Woord willen onderwerpen en niet blind zijn door een vorm Geest, dan zullen wij niet zeggen, dat is geweest, dat is nu niet meer. Laat ons bedenken dat er staat:

„God heeft in de Gemeente gegeven". Dezelfde Geest die vroeger de Gemeente in waarheid leidde en gaven uitdeelde, doet het heden ten dage nog. De gaven die in het verleden in de Gemeente noodig waren tot de volmaking der heiligen, zij alleen, zullen ook ons daar kunnen brengen.

De menschelijke wijsheid is wel vermeerderd in de eeuwen dat de gaven zwegen, maar in plaats van de hoorders

Sluiten