Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naamste is van de belijdenis. Velen weten langs de weg van leerstellige voorschriften Gods natuur en eigenschappen uit te leggen. Ja ze v\ eten zoo precies hoe zij over God denken, maar hoe de Almachtige, over hen denkt, daaraan wordt niet gedacht.

O, als Petrus zegt, dat alles brandende vergaat, hoe wij dan zijn moeten in Heiligen wandel en Godzaligheid. Ja reeds wist Azaf; dat God Israël goed is degene, die rein van harte zijn. Ps. 73.

— „Hoort kinderen Gods, gij die waarlijk .schapen zijt, hoort het naderen van uw Bruidegom.

Hoe denkt gij dat gij zijn moet? Zal het kleed bevlekt zijn? En uw spraak Babylonisch?

Indien wij door den Geest leven moeten wij ook door den Geest wandelen en wandelende door den Geest, volbrengen wij de wil des vleesches niet, bewaren ons zelf en de booze vat ons niet. 1 Joh. 5: 18. Aanschouwen wij niet dagelijks, dat de wereld steeds onreiner wordt? Steeds wal•gelijker? Zullen wij dan hen volgen of zullen wij het tegenovergestelde beeld dragen? Gelijk wij het beeld hebben gedragen van de mensch der zonde, laat ons nu het beeld dragen van de Reine Zoon van God. Indien we als kinderen Gods niet Gods beeld dragen, wie zullen het dan doen? Wij moeten de Gods natuur deelachtig zijn, niet in theorie maar in werkelijkheid.

Waarom splitsen zich soms geloovigen, of partijenAlleen omdat ze ovet dit of dat onderwerp of tekst niet gelijk denken. Nü willen ze die tekst uitleven en na eenige jaren zijn ze precies zooals de partij waaruit ze gingen, maar hun gewoonten zijn hun zoo dierbaar, zoo heilig, dat ze zelfs de Heer er in zien.

De schrift leert ons geen partijen, maar één lichaam.

Iedere partij vertrouwt op de zuiverheid van hun leer, maar de ware gemeente wordt niet gezien. De ware gemeente, het Lichaam van Christus draagt als beeld de liefde, openbaart zich in de wereld, als niet tot dezelve behoorende, wordt gesticht door de profetie 1 Cor. 14:4 en is zonder profetie ontbloot Spr. 29: 18, wordt volmaakt door de gaven, Efeze 4:11, staan buiten de. legerplaats der zonde, want daar worden wij gesmaad gelijk Christus Hebr. 13:13, zijn met Hem één plant geworden in dood en opstanding, hebben het oude leven gekruisigd, leven niet meer in de zonde, zijn

Sluiten