Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lende talen vertegenwoordigd waren, die daarvan met verbazing getuigenis gaven ; en het is ons duidelijk, dat de H. Geest juist deze gave der verschillende talen aan de Gemeente schonk, om aan hen, die deze talen spraken, niet alleen het heerlijk Evangelie mede te deelen, maar tevens als bewijs voor de kracht en waarheid van dit Evangelie te dienen. Zoo zegt ook Paulus in het hoofdstuk I Corinthe over het spreken met vreemde talen: de vreemde talen zijn tot een teeken niet dengenen die gelooven, maar den ongeloovigen.

Hoe is dit nu echter bij de Pinksterbeweging. Nadat iemand gebeden heeft, spreekt hij of zij nog eenige vreemde woorden, waarmede het gebed eindigt; enkele malen worden ook midden in het gebed, een paar zulke woorden gebruikt, en de hoeveelheid dier woorden bedraagt, zoover ik het op de openbare bijeenkomsten gehoord heb, van omstreeks zes tot veertien. Polman besloot eens zijn gebed, met zulk een zoogenaamde vreemde taal, en hij sprak niet meer dan zes woorden of ik zeg liever klanken; want wie zegt dat het woorden zijn, die iets uitdrukken ? Immers niemand is er die zeggen kan dat het eene taal is, want bekende talen zooals op den lsten Pinksterdag, worden er niet gehoord; niemand is er die het verstaat, want de uitlegging ontbreekt, en de klanken die men hoort zijn al evenmin geschikt om aan eene vreemde taal te denken, want al worden er weinig vreemde woorden gesproken, toch komen dezelfde klanken daarin maar al te veel voor. Wanneer er nu wel vreemde talen zouden gesproken worden en niemand ze verstaat, waartoe dienen dan die vreemde talen, waarvan niemand die er bij tegenwoordig is, eenig nut kan trekken? Welk een verschil dus met den eersten Pinksterdag. Daar duidelijk vreemde talen en krachtig getuigenis voor ongeloovigen. 't Is niet te ontkennen dat de bewering van de tongenbeweging, dat bij hen hetzelfde geschiedt als op den lsten Pinksterdag, niet vrij te pleiten is van bedrog of misleiding.

In hoeverre op de afgesloten vergaderingen, waarop ik straks terug kom, vreemde talen gesproken worden en uitlegging of vertaling plaats heeft kan ik niet zeggen, maar eenmaal heb ik zulk eene vertaling bijgewoond.

Sluiten