Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Terwijl een bejaard man allerlei vreemde klanken uitsprak werd dit telkens, na omstreeks 10 woorden, door juffrouw Polman vertaald. Deze man sprak, ook aan het einde van het gebed, omstreeks 5 minuten vreemde woorden, waarvan ik den indruk had, dat telkens dezelfde woorden weerkeerden, maar anders gerangschikt, en juffrouw Polman sprak inspannend, telkens na omstreeks 10 vreemde klanken een bijbeltekst uit. 'k Had den indruk dat het, zonder verband met die vreemde klanken, een opsomming van bijbelteksten was, die in 't geheel geen samenhang met elkander hadden, en ik vraagde mij zeiven af, kan dit van den H. Geest zijn, waar de teksten in den Bijbel, in hun verband door den H. Geest gegeven, nu uit hun verband gerukt, in eene vergadering, om zoo te zeggen, daar als 't ware heen geworpen worden, terwijl Gods woord juist in zijn verband alleen tot zijn recht komt I Zou er van werking des H. Geestes sprake kunnen zijn, waar het resultaat voor de vergadering alleen zijn kan, dat men spreker en uitlegger voor zeer vroom en begenadigd aanziet, aanziet als bizondere menschen ? Kan de H. Geest zulk een menschverheffing en geestelijke verhoovaardiging in de hand werken? Dat zij verre, 'k Heb den indrnk niet kunnen kwijt worden, dat het met deze zaak niet zuiver is, dat men hier te doen heeft met eigen gemaakt werk; en indien men het niet voor opzettelijk bedrog wil aanzien, het dan houden moet voor de vrucht van zenuwachtige opwinding.

Een bizonder geval heeft mij in het vermoeden versterkt, dat die vreemde klanken eigen bedenksel zijn, omdat gebleken is, waar dat spreken in een vreemde taal noodig was, de gave der talen ontbrak en de H. Geest dus zweeg.

Een van de leiders der beweging heeft zich gegeven om als zendeling naar China te gaan. De Chineesche taal kende hij niet, en die te kennen was natuurlijk voor zijn arbeid daar onmisbaar. Nu is het zeker boven allen twijfel verheven, gezien de lange lijst van talen op den eersten Pinksterdag, dat de H. Geest ook de gave der Chineesche taal kan geven. Van tweeën dus één. Of men heeft er om gebeden öf men heeft er niet om gebeden. Heeft men gebeden dat de H. Geest dien broeder de gave der Chineesche taal mocht schenken, dan had men zeker verhooring gevonden,

Sluiten