Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eersten Pinksterdag is eene onware en gezochte rechtvaardiging; en om aan deze beweging een schriftuurlijken schijn te geven, noemt men haar Pinksterbeweging, terwijl ze niets anders is, dan een arm namaaksel van het eerste Pinksterfeest.

Dat er gevaar bestaat voor de zielen van hen die deze beweging volgen, en tot het spreken van vreemde talen, zooals zij meenen, gekomen zijn, laat zich licht denken. Veronderstel dat bij hen geene verandering des gemoeds plaats gevonden heeft, en ze dus op de in zenuwachtige opwinding gesproken vreemde klanken hun hoop bouwen en zich inbeelden dat ze met den H. Geest gedoopt zijn, bedriegen zulke arme zielen zich zeiven, en verblijden zich in eene verlossing die buiten de vernieuwing des harten omgaat. En dat zulks in deze samenkomsten plaats vindt, ja zelfs als iets dat bizonder groot is, aangemerkt wordt, bleek mij uit eene mededeeling aan het einde der prediking van Polman en dat toevallig tweemaal door mij gehoord werd.

Op een avond dat ik aan 't einde der samenkomst nog even een kijkje kwam nemen, vertelde hij: daar was eene vrouw in de samenkomst gekomen, die aan 't einde gezegd had, zij wilde ook gaarne zoo gelukkig zijn als ze in de vergadering waren ; nu, een paar dagen daarna was ze tot het geloof gekomen en kort daarna had ze met tongen gesproken en had ze het geluk gevonden; en voegde hierbij met een zeker welbehagen: Deze vrouw wist niets van bekeering. Drie weken daarna, toen ik aan 't einde nog eens even kwam kijken, werd deze mededeeling met dezelfde woorden herhaald. Dus eene verlossing die niet weet van bekeering, hoe kan dat eene waarachtige verlossing zijn ? Zal er straks niet een tijd komen dat deze ziel zich bedrogen zal vinden ? Zegt de Heer niet van hen, die vergeleken worden bij het gezaaide op het steenachtige: dat ze het woord terstond met vreugde ontvangen, maar dat het voor een tijd is, omdat het geen wortel heeft.

Dat is eene verlossing die tot het hart niet doordringt en daarom geen stand houdt. Kan het anders dan bedrog zijn, te denken dat de H. Geest ontvangen kan worden door iemand, wiens hart door den H. Geest nog niet bekeerd is? En dit wordt bij de tongen-

Sluiten