Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hedendaagsche volgelingen dezer beweging gedeeld wordt.

Uit het Maandblad Jeruël van Febr. 1908:

„De vroegere leider der Casseler beweging, Evangelist Dallmeijer verklaart onomwonden: „De Los Angelos beweging was machtig; twee machten gingen echter naast elkander, die van God en van Satan. Het bedrog van den vijand echter is grooter dan de werking van God. De gaven in deze beweging waren niet echt, zonder uitzondering zijn zij alleen van den vijand gewerkt. Een andere broeder, 1de genaamd, een der voornaamste tongensprekers, legt de volgende verklaring af: De leidende geest in de tongenbeweging is een leugengeest. Het heeft strijd gekost, dit te erkennen en mij er van los te maken. Voor dat ik de gave der tongen had, bezat ik groote liefde tot het redden van zondaren, bij het ontvangen dezer gaven echter week deze liefde en eerst na mijn losmaking kwam zij weer terug.

Uit het blad Maran-Atha, Orgaan der Nederl.-Tentzending April 1912.

„De Pinksterbeweging schijnt hoe langer hoe meer „bodem te verliezen. Reeds deelden wij mede, hoe „een der meest begaafde woordvoerders dezer beweging in Duitschland, pastor Regehly, zich openlijk „daaruit teruggetrokken heeft. Hij zegt er van: Wat „zij jubelend als gaven des Geestes begroeten is voor „99 procent niets anders dan een vleeschelijke uiting „van menschelijk gemoedsleven en daarom vol dwa„ling, ja meestentijds ziekelijk en ziekmakend. Ook de „Engelsche predikanten Jeffreij en Niblock, hebben „zich van de beweging teruggetrokken."

Gij dan geliefden, wacht u dat gij niet door de verleiding der gruwelijke menschen mede afgerukt wordt en uitvalt van uwe vastigheid; maar wast op in de genade en kennis onzes Heeren en zaligmakers Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in den dag der eeuwigheid. Amen.

F. J. VAN MEERLOO.

Amsterdam, 10 Juli 1912.

Sluiten