Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kon en dorst niet anders dan Hem gehoorzaam te zijn. En =^^4jie weg des Heeren mag niet altoos de gemakkelijkste weg zijn, integendeel soms zelfs een diep, donker, doornig pad, deze weg is toch altoos de veiligste. Ten andere troost en sterkt het mij dat Hij, Die mij riep en zond, mij op dezen . weg zal ondersteunen, 't Is Israëls God Die krachten geeft., «^P Van Wien het volk Zijn sterkte heeft. Laat ons dan telkens ' wanneer wij voor Zijn aangezicht verschijnen, de hartelijke belijdenis uitspreken, dat onze hulpe, onze verlossing, is in den naam des Heeren, Die den hemel en de aarde gemaakt heeft.

En gij zult het zeker niet opgepast vinden, Gemeente, als ik in dit morgenuur tot u ga spreken over de Prediking des Evangelies.

Doch laat ons vooraf samen het aangezicht des Heeren zoeken in den gebede. Gebed; Gezang: Ps. 68:8, 10.

Tekst: "Want wij prediken niet onszelven, maar Christus Jezus, den Heere; en onszelven dat wij uwe dienaars zijn om Jezus wil, want God, die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zoude schijnen, is degene, die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Maar wij hebben dezen schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God en niet uit ons."—II Cor. 4:5-7.

Hoofdgedachte van deze woorden is:

De Prediking des Evangelies.

Wij letten op:

I. Den Rijken Inhoud daarvan; *

II. De Onmisbare Voorwaarde daarvan ;

III. De Zwakke Instrumenten, waardoor 't Evangelie wordt gepredikt.

De Apostel spreekt in dit hoofdstuk van zijne bedie\ ning. Hij werd daartoe genoodzaakt, dewijl men hem in / zijne bediening en roeping belasterde. Het was hem niet om persoonlijke zelfverdediging te doen, maar wel om de / handhaving van zijne hemelsche boodschap. Want randde

Sluiten