Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

len op de hoogten der heerlijkheid Gods. Dit vermag alleen de gekruisigde Redder van zondaren.

Maar Christus Jezus; zietdaar de eigenlijke inhoud van de boodschap des vredes, die Paulus bracht, stelligerwijs genoemd. De prediking des Apostels had derhalve niet bloot een zaak of een feit tot inhoud, maar een persoon en wel de Goddelijke Persoon des Heeren Jezus Christus. Wel- / ken rijken inhoud der Evangelieprediking was dit, want Christus is onuitputtelijk. De volheid der Godheid woont lichamelijk in Hem en al de schatten van heil en genade zijn in Hem begrepen. Hij is de Eeuwige, want Zijne uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Hij is de Onveranderlijke, want Hij is gisteren, heden en tot in eeuwigheid Dezelfde. Door Hem te prediken, predikte Paulus het geheele Woord, want Zelf heeft Hij gezegd: In de rol des boeks is van Mij geschreven; en tot de Joden zeide Hij van I de Schriften: Die zijn het die van Mij getuigen. Het gaat in heel dat Woord om Christus en door Hem om de eer des/ drieëenigen Gods. /'

De Apostel predikte Christus als de Beloofde Messias

/der Vaderen, als de Messias, want Christus is de Grieksche naam voor den Messias. Hij predikte dus niet bloot een historische Jezus, gelijk thans zoovelen doen. Een historische Jezus, Die eens geleefd heeft, doch thans nog zou rusten m het graf, kan een diep schuldig zondaar niet redden van dood en doem en heeft geen beteekenis des heils voor hem \ meer dan een Job of Jona. Hij predikte Hem niet als een groot Wijze naast de andere wijzen van Griekenland, doch

' als de Opperste Wijsheid, en de verpersoonlijkte Wijsheid, buiten Wien geene ware wijsheid te verkrijgen is. Hij pre-^ dikte Christus ook niet bloot als een groot profeet, doch in Zijnjjrievoudig ambj; van Profeet, Priester en Koning, Die de oorspronkelijke bestemming dés-"menschen om zijn Schepper recht te kennen, Hem van harte lief te hebben en met Hem in de eeuwige zaligheid te leven ten volle kan en , zal doen bereiken een iegelijk, die in Hem gelooft.

De Apostel predikte vervolgens den van ouds Beloofde

/als Jezus, d.i. de Jehova Die redt van uit de engte en stelt in

' de ruimte der heerlijkheid Gods. Hij predikte Hem als ten

Sluiten