Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"^A Waar Hij waarlijk roept, daar geeft Hij ook waarlijk v^/kracht. En zoo geeft Hij ook de onmisbare voorwaarde tot alle rechte prediking des Evangelies. Komt, laat ons den tekst verder op den voet volgen en dan ten tweeden letten op

^ II. De Onmisbare Voorwaarde tot de Evangelieprediyking. De Apostel sprak van dienaars om Jezus wil. Doch / nu laat hij uitkomen, dat niemand dit waarlijk ziin kan die^(jiietbekeerd is. Een Evangeiieprëd!ikêr^dient een bekeerd j ~7 mensch te zijn, zietdaar de onmisbare voorwaarde tot de rechte verkondiging des Evangelies. Het is waar, er zijn^* wel predikers geweest, en ze zijn er helaas nog wel, die on. bekeerd zijnde, nochtans welsprekend konden prediken en / door Gods vrije genade wel gebruikt zijn in het bekeeren van zondaren. Dit is even heerlijk van Gods genade als vreeselijk van zulke predikers. De Apostel geeft in vs. 6 evenwel niet onduidelijk den wenk dat de dienaars van [ Christus bekeerd hebben te zijn en het is licht te begrijpen waarom. Wie den Heere Jezus niet van harte lief heeft, dus zelf eene vervloeking is, kan immers anderen niet recht ver- / ^ manen Hem lief te hebben en den toorn Gods te ontvlieden£__

Ten einde duidelijk te maken dat hij en zijne helpers / herschapen waren tot een nieuw schepsel in Christus, wijst /— de Apostel op de schepping. Daar was een duistere baaierd, woest en ledig! Doch de Heere zeide: Daar zij licht! en /daar werd licht. Welk eene verandering werd tot stand ge. bracht door dit machtwoord des Heeren. Nu was er licht / en het licht was leven en geluk, en de woestheid en ledigheid / gingen henen. Dit machtig scheppingswoord des Heeren is evenzeer prof etisch als historisch. Er lag als het ware deC, _J—dubbele profetie in van hetgeen God eens in het hart van elk verloste zondaar zou doen en van hetgeenHij eenmaalinde / toekomst zou tot stand brengen in den nieuwen hemel en op de nieuwe aarde. Licht uit de duisternis! Machtig woord! r"" 'Wij kunnen kunstlicht in de duisternis brengen, doch God *" weet het licht uit de duisternis te voorschijn te roepen. \ Men zal toestemmen dat het historisch beeld der schep^^Aping hier zeer gepast gekozen en zeer veelzeggend is. Want

/ nu laat hij uitkomen, dat niemand dit waarlijk zijn kan_die__ (jiietbekeerd is. Een Evangeiieprëïïikër~~dient een bekeerd j ~y* mensch te zijn, zietdaar de onmisbare voorwaarde tot de rechte verkondiging des Evangelies. Het is waar, er zijn^* wel predikers geweest, en ze zijn er helaas nog wel, die on-

Sluiten