Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerst in al hare schittering op aarde aanschouwd worden, als de Heere blinkende uit Sion, de volkomenheid der schoonheid, zal verschijnen. De Apostel sprak in het vierde vers reeds over het Evangelie der heerlijkheid van Chris-O^tus, waarmede hij bedoelt het Evangelie, dat inzonderheid Christus in Zijne verhooging en toekomst tot voorwerp en [ inhoud heeft, en daar liet hij ook weten, dat satan, de god (__ dezer eeuw, al zijn best doet om het oog der menschen voor die heerlijkheid te sluiten. Voegen we die uitdrukking bij deze, dan is het duidelijk dat de Apostel hier den wenk (\ geeft, dat er veel over de heerlijkheid van den komenden/ Christus gepredikt moet worden, wat ik met Gods hulpe ook/ hoop te doen. . ^ Doch tot welk doel heeft de Apostel gewezen op de herschepping van zijn eigen leven onder het beeld der schepping? Om daarmede te betuigen, geliefden, dat hij een waardig dienaar van Christus was en dat hij als herschapen Tffiènsch ih Christus Jezus ook anderen kon roepen tot de zaI ligheid in Hem. Ware hijzelf nog verduisterd in het verl stand geweest, hoe zou hij dan anderen hebben kunnen ver-1 lichten. Ware hijzelf nog blind geweest, hoe zou hij dan^anderen hebben kunnen leiden op den eenigen weg? In zijne krachtdadige roeping had God hem en zijne helpers de onmisbare voorwaarde gegeven en in beginsel bekwaamd tot het werk der bediening en der opbouwing van het lichaam van Christus. God had hem door eene scheppende machtsdaad geroepen en getrokken uit de duisternis tot,. Zijn wonderbaar licht, zoodat er ten volle evenredigheid,^ \ harmonie was tusschen zijn persoon en ambt, tusschen zijn ^ geestelijk leven en geestelijlTwërkl Het is den AposteT/ kennelijk een eer en lust om van zijn' bekeerden staat des harten, door het werk lióds in hem, getuigenis af te leggen./"" .—-Hij was een kind Gods en hij wist ook~dat hij het was. Hij geloofde en wist ook Wien hij geloofde, iets wat van alle geloovigen niet steeds gezegd kan worden. Het strekt mij tot groote en onuitsprekelijke blijdschap, geliefden, dat ik u door Gods genade kan getuigen als in de tegenwoordigheid Gods, dat de Heere ook in mijn donker, woest en ledig hart//f^' heeft geschenen met het licht Zijner genade. De Heere

Sluiten