Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I in den hemel, zooals blijkt uit het gemisaan degelijk )< Schriftonderzoek en het toenemen ' In kennis - en genade. /T'Doch in weerwil van dit alles blijft het Evangelie een_gelukaanbrengende en eeuwige schat, die in waarde alle wirëld-n l / sche schatten overtreft.

I ^Zoo heerlijk als deze schat echter is, zoo gwak en on<—oogelijk zijn zijne dragers. 'De Evangeliedienaars worden hier voorgesteld als deze schat tejiebben en te dragen. Men hoort meermalen zeggen: beginselen werken Hoor. Dit is ook zoo. Maar ze werken alleen door, indien ze door levende persoonlijkheden gedragen worden. Zoo is het ook gesteld met het Evangelie. Zal dit waarlijk eene kracht zijn, dan

V dient het gedragen en aanbevolen te worden aan de gewey tens der menschen. God had dit wel anders kunnen doen.

Hij had b.v. met vlammend schrift aan den hemel kunnen / schrijven het heerlijk Evangelie der verlossing, doch dit / heeft Hem alzoo niet behaagd. Hij heeft dien schat willen

V leggen in aarden vaten. Hier is iets opmerkelijks. Wij zouden dit gansch anders doèE Vöór~güre~scTïa^tërL zouden^ wij geen zwakke of breekbare^beurs"~TEïézen. maar veeleer

"~~een zeer sterke, opdat de kostelijke inhoud niet zou verloren . gaan. Toch heeft God juist dit gewild_als deel van de y"

(_ dwaasheid^dër prediking. En ook hier blijkt de dwaasheid ,J__Gods wijzer dan de wijsheid der menschen, want het was

/ geen willekeur die Hem aldus deed 'handelen, maar goddelijke wijsheid, die het verstand des menschen te boven gaat.

De uitdrukking vaten komt meermalen in de Schrift

voor. Een aarden vat was niets anders dan een S^oo^wa-^_ terkruik met dikken buik en breeden hals. Voordele Öoster^^Iïngen was zulk een vat een zeer nuttig huisraad. Zoo werd het woord vat mettertijd een beeld van alles wat maar een inhoud kon hebben en zelfs van ieder werktuig. En daar een aarden vat niet sterk was, doch zeer licht verbroken kon - worden, zoo werd het, in onderscheid van het metalen vat,

i een beeld van het zwakke, het vergankelijke, het brooze en nietige. Het was immers slechts van een klomp klei gevormd. Zoo men het slechts even liet vallen, viel het in vele scherven op den grond. Petrus noemt de vrouw het zwak- . kere vat, met het oog op haar meer teeder gestel dan dat/

Sluiten