Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedocumenteerd, kort (1) opstel in Het Nieuws bewees ik toen, dat van alles wat de heer Labberton in de aangehaalde regels neerschreef, zoo goed als geen woord waar was. En de Heer van Leeuwen merkte in het Theosophisch Maandschrift op, dat re schrijver goed op de hoogte was en zich slech s met één jaar al vergis'e. (2). Ik behandelde de drie pun'en:

lo. „de valsche wand" daar aangebracht door de Coulombs. 2 i. de beschuldiging tegen de Jezuieten. 3o. de aanval op Hodgson.

Van den Heer Labberton kwam geen antwoord. (3.)

Tot nu op ééns een opstel van zijne hand in De Taak (no. 13 bl. 149) verscheen, met dezelfde, wederom door niets gestaafde beweringen en zonder van mijne weerlegging melding te maken. Indien Labberton deze methode ook in den Volksraad toepast, kunnen ze daar plezier van hem beleven.

Ik wensch de „distracties" (zal ik maat zeggen) van Labberton in De Taak omtrent de Blavatsky-ontmaskering hier nog eens uitvoeriger dan vroeger in Het Nieuws, aan de waarheid te toetsen. En dat Labberton nu niet weer aankome met de opwerping, dat alleen mystici de mystieke litteratuur over Blavatsky kunntn benaderen. Hier is in 'i geheel geen sprake van mystiek, noch Yoga, noch Nirwana, noch Karma.

Het is een zuiver historische vraag, voor iederen th< osoof van supretm belang. Immers, kan het bewijs worden geleverd dat Blavatsky bedrog pleegde, dan blijft er van geheel haar „Geheime Leer" ni.ts over, aangezien toch, zooals Dr. Lulius van Goor zeer juist opmerkt: „dj waarde, die men am zgn. occulte mededeelingen te hechten heeft, min of meer bepaald wordt door de betrouwbaarheid van den persoon in kwtstie."

(1) Even twee kolommen : tóch praat Labberton in De Taak (l.c. bl. 149; van „een vele kolommen beslaand artikel van een Jezuïetenpater". Aan zulke „distracties* van onzen theosoof geraakt men langzamer hand gewoon.

(2) Dat jaartal werd niet genoemd. Ik houd me nog steeds aanbevolen bij den Heer v. L.

(3) Wel schreef hij in het Th. Maandschrift dat de Java-Post reeds in 1914 gelasterd heeft. Dit gold Leadbeater, en ondergeteekende zat toen in Europa. Maar ik zal toch óók over die kwestie Labberton gaarne te woord staan.

Sluiten