Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zooals toch daar op. hladf. 201 te lezen staat, werd het Comité tot onderzoek der druk besproken „wonderen" van Mevr. Blavatsky in Indië, te Londen samengesteld ieu Mei 1884.

De eerste ontmaskering van Mevr. BLayatsky in het Christian College Magazine te Madras had plaats den )0 September 1884, de tweede in Octobtr daarna,

Hodgson kwam den 18 December 1884 te Madras, onderzocht daar „in loco" maandenlang, en vertrok in de tweede helft van Maart 1885 weer naar Londen.

Zijn rapport, ra onderzoek en eenstenunige goedkeuring van het Comité, verscheen gedrukt in December* 18SS (Proceedings IX. 201-396),

De tweede „distractie" des heeren Labberton, is nog vrij wat erger.

„Toen Hodgson zijne „ontmaskering" schreef, had hij Mem Blavatsky nog nooit gezien"; dus, luidt de stilzwijgende conclusie, is zijn rapport onvertrouwbaar, waardeloos.

Ik antwoordde hierop in hetzelfde dagblad, naar mijne meening afdoende: „Hodgson kwam den 18 December 1884 te Madras en twee dagen later arriveerde aldaar aan het hoofdkwartier der Theosophie uit Europa Madame Blav^sky en Kolonel Olcott. Hodgson nam zijn intrek in het Hoofdkwartier bij Mevr. Blavatsky en bleef daar ruim drie maand*»", enz.

Doch ziet: In De Taak herhaalt thans Labberton zonder ' meer zijn verzinsel: „Hodgson heeft nooit gelegenheid gejwd, Mevr. Blavatsky te ontmaskeren" want — voegt hij er nu aan toe — „al den tijd dat Hodgson te Adyar was, verbleef M«t*r. Blavatsky in Europa."

Laten we dit dus nader toelichten.

Op het einde van 1878, toen de onthullingen van het medium Home een langer verblijf in Amerika en Europa voor Mevr. Blavatsky onmogelijk hadden gemaakt — eenige maagden te voren was haar huwelijk met Michael Bettalay, een Armeniër en Russisch onderdaan, ontbonden — vertrok zij- met Olcott uit New-York.

In Januari 1879 kwamen „the Theosophicai T*wi8"(1) te

(') „de theosophische tweelingen"; de uitdrukking is van Mevr. Blavatsky.

Sluiten