Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2,800 v. Chr. de broeder van Mevr. Louise Kirby en de vader van Mevr. Maude Sharpe (theosofen), van Julius Cesar en van T. Subba Rao, terwijl de Teshu Lama toen ter tijd zijn dochter was. De lezer schenke mij de rest 1

Leadbeater was echter ondanks al zijn clairvoyance en occultisme in een leeiijk parket geraakt.

In 1905 rezen in Amerika zeer zware beschuldigingen tegen hem op zedelijk gebied. Leadbeater vertoefde toen in Engeland als presidentieel afgevaardigde naar de Britsche afdeeling. De Amerikaansche Afdeeling der T. V. zond een vertegenwoordiger naar Engeland om de zaak aan den president Olcott bloot te leggen.

Deze riep een speciaal comité samen van 12 leden (Engelsche, Amerikaansche en Fransche) die de zaak nauwkeurig onderzochten en Leadbeater voor zich deden verschijnen. Deze viel door de mand en bekende. Zes leden oordeelden dat Leadbeater er uitgezet moest worden, de zes andere met Olcott wat zachter. Ten slotte werd zijn verzoek om ontslag aangenomen en verliet hij de Vereeniging.

Het was in den loop van dit proces dat Annie Besant zijn moraal als „earthly, sensual en devilish" veroordeelde. Toch werd Leadbeater, zooals we boven zagen, na een paar jaren weer als theosoof aangenomen door Mevr. Besant. Samen verkondigden ze daarna de komst van een nieuwen Christus (aldus voor Engeland), van den Bodhisattva of Maitreya (voor Indië). Deze was een jong Indiër J. Chrisnamurti, 13 jaar oud door Leadbeater ingewijd en door Mevr. Besant Aleyone gedoopt.

Wijdloopig vertellen ze zijn 32 vorige incarnaties teruggaande tot den tijd van Atlantis. Schuré noemt alles een belachelijk kinderachtige feuilleton-roman.

Mevr. Besant nu, die voor den nieuwen Messias en zijn broer zorgde, had hunne opvoeding toevertrouwd aan Leadbeater.

Weldra echter verschenen in de couranten over diens zeden zoodanige berichten dat de vader, een Brahmaan uit Madras, G. Narayanatiyer, een persoon van Leadbeater's moraliteit niet meer bij zijn kinderen wenschte toe te laten.

Na een lang proces, waarover wij uit eerbied voor onze lezers niet kunnen uitweiden, werden de kinderen, aan den vader toegewezen.

Mr. JusticeBakewell zeide in de uitspraak o.a. het volgende:

Sluiten