Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het laatste nieuws, dat ik over den Heer Leadbeater vernam, zet de kroon op al het voorafgaande. In occulte tijdschriften heeft deze fijne mijnheer namelijk de Theosophische litteratuur onlangs vermeerderd met allerlei heiligschennende, godslasterende onzinnigheden over ... het H. Sacrament des Altaars. In duistere, occultistische brabbeltaal beschrijft Leadbeater het H. Sacrament als een toovermiddel van ongewone sterkte, a magical agency.

„Wie in zijn lichaam, — aldus Leadbeater — ook maar een stukje opneemt van dat verblindend middelpunt (dazzling centre) waaruit het licht en het vuur stroomen, wordt daardoor zelf een tijd lang een dergelijk middelpunt en straalt op zijn beurt krachten uit."

Maar deze magische eigenschappen worden slechis gevonden, volgens Leadbeater, in de hostie, die door een geldig gewijd priester is geconsacreerd.

Onze theosoof staat voor niets. In Australië heeft hij een paar jaren geleden het duivelsche schandaal uitgehaald, zich voor zijne occultistische doeleinden, door een half toerekenbaren avonturier en diens bentgenooten tot bisschop te laten wijden.

In het aanhangsel (bl. 72) kom ik uitvoeriger hierop terug. Thans Wil ik eindigen met een kleine geschiedenis, die toont hoe hoog echte theosofen den heer Leadbeater houden. De hier bedoelde was nog wel een zeer bekende houwdegen. Hij deelde een reisgenoot (die 't mij later oververtelde en dien ik voor volstrekt geloofwaardig houd) heel ernstig mede, dat Leadbeater (deze zat toen in Sydney) zich eiken nacht met zijn astraal lichaam naar Oxford overplaatste. „Maar Kapitein, gelooft u dit nu werkelijk? En op welke gronden?" „Ja, zonder den minsten twijfel. Leadbeater heeft het zelf verzekerd."

Ziedaar in a nutshell, in twee woorden, geheel de theosophie.

Een laatste opwerping tegen de Jezuïeten.

Alvorens mijn derde Punt „Blavatsky's ontmaskering te Adyar" te behandelen, moet ik antwoorden op een laatste grief van den Heer Labberton tegen de Jezuieten-Paters, dat zij namelijk „de tactiek volgen om bij voorkeur den persoon aan te vallen, te verguizen en te belasteren, wiens betoog moeilijk te weerleggen valt".

Sluiten