Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terwijl Hodgson uit den mond zelf van den juwelier bovenstaande bijzonderheid vernam (Proceedings IX. 267). Het listig geknoei is dus glashelder bewezen, en ook nooit tegengesproken. Toch gaan de Theosofen voort deze bedriegerij voor te stellen als een schitterend bewijs van occulte krachten. Zie Sinnett's Occult World bl. 66 (8e ed. 1906).

Of Labberton's zegslieden ook critisch te werk gaan 1

Trouwens Mevr. Blavatsky en haar „gepsychologiseerde" heer Sinnett, zijn even onbetrouwbaar.

De laatste gaf zijn „Geheime Wereld", waarin hij al de verzinselen van Mevr. Biavalsky over Mahatmas enz. meiedetlt, uit in 1881. In dit weik staat een brief van de hand van Koot Hoemi, naar het luidt, door dezen uit Thibet gericht aan Sinnett in 1880. Nu las zekere heer H. Kiddle uit New-York dat boek en vond daarin een lange passage zoo goed als letterlijk overgeschreven uit eene rede over Spiritisme, die hij, Kiddle, den 15 Augustus 1880 te Lake Pleasant had gehouden, en welke aanstonds medegedeeld was in the Banner of Light, twee maanden vóór de dagteekening van Koot Hoe.ni's brief. Het bedrog was zoo evident dat Sinnett in de latere uitgaven van zijn „Occult World" de geheele passage van Kiddle maar eenvoudig heelt weggelaten, zonder daarover den lezer in te lichten. En te voren had Sinnett nog nadrukkelijk gewaarschuwd, dat hij in de aangehaalde brieven geen letter zou veranderen. (')

Men houda goed voor oogen, dat het geval met da broche plaats vond, lang vóór dat de Coulombs en Hodgson en de zendelingen ter sprake komen, en dat het door de journalisten werd ontdekt.

Adyar.

In December 1882 werd het hoofdkwartier der T. V. van uit Bombay overgebracht naar Adyar, Madras.

De heer Coulomb en zijne vrouw gingen mee. Hij was bibliothecaris en had toezicht op de bouwerij en reparaties. Zij

(') The reader must be careful to remember, however, as I now most unequlvocally affirm, that I shall in no case alter one syllabie of the passages actually quoted p. 100. Meer bijzonderheden bij Farquhar. Lectures.

Sluiten