Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Coulombs samenzwoeren. (Blijkbaar was die Mahatma Mevr Blavatsky 11) Het comité besloot toen, hen als bewakers af te zetten, en na heel wat gestommel, gaf de Heer Coulomb de sleutels af op den 17 Mei. Zooals Mevrouw Coulomb had verteld, werden verschillende schuifdeuren en paneelen gevonden. (1) Den 23 Mei verlieten de Coulombs definitief het hoofdkwartier.

In Londen hadden de „phenomena" ook de aandacht getrokken, en wel in die mate dat het Genootschap voor Zielkundig Onderzoek in Mei van ditzelfde jaar 1884, een comité benoemde om inlichtingen te verzamelen bij Indische theosofen, op dat moment in Engeland verblijf houdend. Het resultaat hiervan melden we later.

Den 9 Augustus eindelijk deed Mevr. Coulomb een beslissenden stap en bracht zij hare vaak gedane dreigementen ten uitvoer. Den redacteur van het blad der Schotsche zendelingen te Madras, de Christian College Magazine stelde zij een veertigtal brieven ter hand, die voor geheel Indië het bedrog met de Meesters en met de „Kast" aantoonden.

De meeste waren door Mevr, Blavatsky geadresseerd aan Mevr. Coulomb. De Redacteur vroeg eenige dagen om zich te bedenken. In dien tijd onderwierp hij de documenten aan de meest geschikte beoordeelaars, die in Madras te vinden waren, b. v. aan meerdere bankiers en; rechtsgeleerden.

En allen verklaarden ze voor echt. Wat dan ook duidelijk is niet alleen uit het handschrift, maar veel sterker nog uit den inhoud, welke tal van personen vermeldt, voorname Hindoes en ambtenaren, met allerlei bijzonderheden, terwijl Mevr. Blavatsky bij hen logeerde of hen ergens ontmoette. Iedere vervalsching ware door de betrokken personen dadelijk ontdekt.

Den 10 Septenber verschenen nu in het Christian College Magazine eeen aantal uittreksels van de brieven, door Mevr. Blavatsky aan Mevr. Coulomb geschreven, in den meestal Franschen tekst met de Engelsche vertaling en de noodige ophelderende noten. (2)

Ziehier een voorbeeld. Chère Madame Coulomb et Marquis. Le général part pour affaires a Madras .... et veut voir le shrine, . . . il est

(') IX. 223;.

(*) Collapse enz. 1-15.

Sluiten