Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het „kastje" nooit gezien heeft 1. c. bl. 68 en Labberton, dat Hodgsón nooit een „verschijnsel" van Mevr. Besant heeft aanschouwd. Zulks was dan ook moeilijk, want toen Hodgson te Adyar kwam, was de „kast" verdwenen. Onder welke omstandigheden die verdwijn ng van de „Shrine" had plaats gegrepen, vernam Hodgson eerst kort voor zijn terugreis naar Londen.

Ziehier eene geschreven getuigenis van Dr. Hartmann, voorzitter van het Theosophisch Cormté te Adyar gedurende de afwezigheid van den President Olcott en Mevr. Blavatsky in Europa en door Hodgson in zijn Rapport opgenomen. IX 225. Aan dat gewichtig stuk is, wat we hier laten volgen, ontleend: Van een beweegbaren achtergrond der „heilige kast" en van een dicht gemaakte opening in den muur, wist geen van ons iet', en ofschoon er oppervlakkige onderzoeken hadden plaats gehad, was daardoor niets ontdekt: omdat het voor een deugdelijk onderzoek noodig zou geweest zijn de „Shrine" van den muur af te nemen, en daarin werden wij verhinderd door de bijgeloovige vrees van M. Damodar, die elke aanraking van de „heilige Shrine" als een ontheiliging beschouwde.

Op den tijd ongeveer dat Generaal Morgan den heer Patters n in het hoofdkwartier uitnoodigde, werd dit onderzoek ingesteld, en bevonden dat de achterkant van de „Shrii.e" kon worden verwijderd, en toei men den muur achter de „Shrine" met een ratten doek bevochtigde, vond

men dat er een opening was geweest, nu dicht gepleisterd

Ik moet bekennen dat, ware op dat oogenblik deze nieuwe on'dekking, waarop ik in de Madras Mail zinspeelde, bekend geworden, dit een slechten indruk op het publiek zou gemaakt hebban ... Een andere ook aanwezige heer, die er net zoo over dacht, meende dat de „Shrine" te zeer ontheiligd was om nog dienst te kunnen doen en verbrandde hem in mijne tegei.woord'gheid. Bovenstaand onderzoek had plaats op den 20 September, dus kort na de verschijning der Coulomb- brieven. Daar waren o.a. bij tegenwoordig Dr. Hartmann, Judge en de Hindoe Amanda. Judge veibrandde.de „kast". De op:ning was dicht gepleisterd bij het vertrek van Mevr. Blavatsky naar Europa. Alles staat nauwkeurig beschreven IX, 224.

Sluiten