Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bisschoppen te beginnen en zoo naar beneden: eerst het dak, daarna de pilaren, ten slotte, als ze er ooit toe komen, de fundeering",

. Men kan ook rog denken aan den vermakelijken spot van Dickens met de Yankees in zijn Chuzzlewit, als Mark Tapley daar in Amerika alleen generaals ontmoet.

Ziehier dan de titel en het plechtstatig begin van bedoeld herderlijk schrijven. Men voelt, hoe de man moet gegrinnikt hebben van voldoening bij het neerschrijven dier pompeuze woorden. I

„Herderlijke brief over het lidmaatschap in de Theosophische Vereeniging en inde Orde van de Ster in het Oosten."

Dierbare, Zeer Eerwaarde en Eerwaarde Vaders, en dierbare kinderen in Christus. Wij vinden dat op Ons in de uitoefening van Ons ambt, als uw Opperste Herder, de verplichting rust" enz. enz.

Of zijn schrijven gewillig gehoor vond ?

Het onmiddellijk gevolg was, dat de Zeer Eerwaarde en Eerwaarde Vaders theosofen hunnen Zeer Eerwaarden Metropolitaan den rug toekeerden en als Suffraganen niets meer met hem te doen wilden hebben. Denzelfden weg volgde de een na den ander en ook de rest.

Ze hadden blijkbaar, genoeg van zijn bisschop- en priesterspelen. Op het einde van 1915 stond de „Oud-Katholieke Metropolitaan" zoo goed als alleen en ... . toen kwam er een schetterende aankondiging van onvoorwaardelijke Onderwerping aan den H. Stoel.

Den 8 Januari 1916 schreef hij aan het Katholieke blad The Tablet: „Ofschoon de wijdingen der Holiandsche schismatieke derezij tot 1910 te Rome als geldig zijn erkend, maak ik geen aanspraak op erkenning als bisschop .... Ik wil mij geheel en al aan den Paus onderwerpen .... Ik ben vast besloten en zal daarin nooit veranderen aan alle voorschriften van den H. Vader te gehoorzamen" enz.

Wel, de heer Mathew die tot bovenstaand besluit kwam in Januari 1916, wijdde den 19 April daarna zekeren M. B. Williams

Sluiten