Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

al in de kamer werd rondgedragemV Dit verklaart eenigszins 't wandelen van Jezus op *t water. God, God! Als dit alles waar is, waaraan ik niet meer twijfelen mag, dan is 't Koninkrijk der Hemelen nabij. Verbeeldje eens dat zoo'n krachtmedium op een kanon ging zitten en met 't ding door de lucht zweefde! Het leek wel baron von Münchhausen!"

„Ach, je blijft toch altijd nog de grappenmaker! Tot zoo iets zullen de geesten of Engelen, die de kracht opwekken door wellicht medium en stoel met een soort electrische vloeistof te vullen, zich immers niet leenen?"

„Waarom niet? En Jezus dan? Ik ben zeker dat Engelen Hem ter zijde stonden, die Hij wel zag en hoorde, maar de menschen niet. Neen, Colmans denk niet dat ik scherts! Het zou een schoone overwinning zijn. De spiritisten zullen de wereld overtuigen. „Het koninkrijk der Hemelen zal komen gelijk een strik over allen die op den aardbodem gezeten zijn," heeft Jezus meen ik gezegd. Wij zullen dus gevangen worden. „Al wat in 't verborgen geschiedt zal geopenbaard worden." Dan moeten er wel geesten zijn om ons te bespionneeren.""

„Ja, dat meen ik ook gelezen te hebben, maar ik kan 't nog niet begrijpen. Dat weet ik wel dat als de spiritisten den kop opsteken en de worsten willen dwingen . . . ."

„Ha, ha je zegt worsten!

„Vorsten wil ik zeggen — misschien zijn *t wel hansworsten in Gods oogen of die der Engelen — vorsten willen dwingen als gewoon mensch te leven met behoud van gezag en titel, zij hevig vervolgd zullen worden als de eerste christenen. Hevige godsdiensttwisten voorzie ik en godsdienstoorlogen op den koop toe."

„Nu als de geesten meehelpen vrees ik niet. Zie maar wat kracht Mozes ontwikkelde! Als de spiritisten een honderdtal mediums hebben van die sterkte ?!"

„Dat zal nog lang duren eer zij zich zoo ontwikkeld hebben ..."

„Ik wou dat die stem, die ons zooeven toesprak zich nog eens liet hooren."

„Dat gebeurt nooit als ik er naar verlang. . . Het is toch vreemd dat 't onzichtbare zooveel meer kracht heeft dan 't zichtbare, het onstoffelijke meer dan het stoffelijke. Stoom boven 100° is onzichtbaar en wat een kracht heeft die niet? Onzichtbare en

Sluiten