Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spiritualisme (van een bijvoegelijk naamwoord afgeleid1) denkt heb ik u geenszins gevraagd. Mijn voornaamste vraag was: komt *t spinnewebvlies met de gehoorzenuw samen?

Dr. B. dien ik geraadpleegd heb, bekent niet te weten waarvoor dat vlies dient. Hij zegt dat in de bovenste hersenmassa de geest, 't verstand en de wil zetelt. Waarlijk grappig! Na onzen dood houden wij niets dan die hersenmassa over.

U zegt metaphysische of occulte studiën vaarwel te zeggen en ze over te laten aan mannen als Crookes, von Humboldt enz. U vergeet dat zulke mannen zonder mediums niets vermogen, dat deze indirect hun leermeesters zijn. Het is opmerkelijk dat nagenoeg alle mannen van de Universiteit ongeschikt zijn om ziende-, schrijf-, hoorende- of krachtmediums te worden. Het vele studeeren heeft wellicht hun hersenen verkalkt (phosphaten, calciumzouten), vereelt of gespierd gemaakt, te gespierd voor teedere invloeden.

Hoe de geesten op ons inwerken en hoe zij in onze gedachten lezen, zijn nog vraagstukken van den dag. Verschillende oplossingen zijn gegeven, die echter niet bevredigend zijn. Het contact met de goede geesten wordt licht verbroken. Bovendien zijn zij woordkarig en verlangen dat wij meer in Christus moeten leven, willen wij meer weten, wijzende op de woorden van den Heiland: Wie in mij leeft en ik in hem, al wat hij vraagt zal hem geschonken worden. En dit leven in Christus is juist *t moeilijke. Wij zouden blootsvoets moeten loopen, enz.

Nu zal u zeggen: de javaan loopt blootsvoets en weet niets. Vergeet echter niet dat wat voor ons een opoffering is, dit niet is voor den inlander. Het is juist om de opofferingen te doen.

Als u in Christus tracht te leven en dit u gelukt, zal God tot belooning al uw patiënten genezen. Maar daar dankt u voor. Het genezen der kranken geldt voor u slechts in de tweede plaats. Eerst uzelven. Een goed bestaan dat is alles! Bedenk hoe 't aantal waanzinnigen toeneemt. Aan de vrucht zult gij ze kennen, zei Jezus. Heeft 't middel geen uitwerking, dan deugt dat middel ook niet. Vreest u niet dat er ten laatste meer krankzinnigen dan anderen zullen zijn en dat de eersten, de over-

') Men leze: Cathechisme van het spiritualisme van Ds. Beversluis te Barendrecht » ƒ0.15.

Sluiten