Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het ei aan het werk zijn, zal geen menschdokter ontkennen.

Na onzen dood worden wij vaak door afgestorven bloedverwanten, die kleeren meebrengen, afgehaald, als wij op aarde naastenliefde betracht hebben. Wij kunnen onze lievelingsstudie voortzetten, maar eerst moeten wij 't messiaansch louteringsproces mee- of doormaken. Nog vele vernederingen en beproevingen wachten ons. Zeven sferen omringen onze aarde als ringen van Saturnus. Oorden van leed en vreugde al naar gelang onze ontwikkeling.

De zaligheid is een geestestoestand, waarbij wij inzien dat al wat gebeurt tot ons bestwil geschiedt en dat is als mensch niet in te zien. Geest:

Onder rijken hebt gij te verstaan: Zij die meer verdienen dan *t gemiddeld menschenloon d. i. ongeveer ƒ 0,50 k ƒ 1.— per dag en per persoon. Een gezin, met bedienden incluis, uit 6 personen bestaande meer dan ƒ 180.— 's maands verterende, is rijk te noemen. De lastdrager is niet in staat het werk te doen van den geleerde, maar de geleerde is evenmin in staat het werk van den lastdrager te doen. Het is zooveel als diefstal zoo men God's wetenschap en schepping tot eigen voordeel aanwendt. God belet 't wel niet — wij moeten leeren ondanks de verzoeking niet te bezwijken —, maar hooger komt men niet zonder zijn schuld afbetaald te hebben tot op de laatste penning. Eer gaat een kameel of olifant door 't oog van een maald, dan een rijke in het Koninkrijk der Hemelen. Medium:

Ik ben dus ook een dief? Geest:

Zeker, maar geen groote. Toch zal *t u aangerekend worden. Zoo ge echter na uw dood den geleigeesten gehoorzaam zijt en eigen opinies op zij gooit, vertrouwen stelt in uw meerderen, zult ge in staat gesteld worden alles weer goed te maken. Dan is aanpakken de boodschap, bidden en werken \

Kapitalist mag men wel zijn als men maar sober leeft en 't geld tot algemeen nut aanwendt, niet meer verteert dan ƒ I.— per dag.

Medium:

Sluiten