Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den water en geest gebruikt worden, nietwaar? Wat wordt met water en geest bedoeld. Wist Jezus reeds dat ons lichaam voor 't grootste deel uit water bestaat? Dat zal wel. Dat Christus geest boven lichaam stelde is zeker. Moeten wij verstaan onder water en geest: lichaam en geest. Naar lichaam en geest, door woord en daad Christus gelijk worden. Maar verandering van inzichten, dat gaat zoo maar niet. In vergetelheid gedompeld te worden kan noodig zijn.

Van der Palm verstaat of verstond onder water, water des doops, want als ik mij niet vergis, verstonden de joden onder wedergeboren worden gedoopt worden, iets dat Nicodemus niet scheen te weten; of wel ? Zullen volken, die niet gedoopt worden nooit 't Koninkrijk Gods ingaan tenzij zij in den hemel gedoopt worden?

Op V volgt VI als om V te verklaren.

VI. Hetgeen uit vleesch is geboren, dat is vleesch en hetgeen uit den Geest geboren is dat is geest.

Bedoelde Jezus met vleesch 't zelfde als met water in V, daar Nicodemus niet wist dat vleesch voor 't grootste deel uit water bestaat? Bedoelde Jezus water des doops, dan had Hij toch 't woord doop of doopen gebezigd en niet vleesch. Van der Palm legt 't op zijn manier uit, vat 't heelemaal figuurlijk op, vergetende dat Christus toch ook wedergeboren is in vleeschelijken zin. Zijn komst werd voorspeld, ook die van Johannes de dooper. Jezus liet zich door Johannes doopen alleen uit nederigheid. Hij had 't toch niet van noode. Ik zeg niet dat vleeschelijke wedergeboorte absoluut noodzakelijk is. Maar voor Nicodemus wellicht omdat hij uit menschenvrees Jezus des nachts in 't geheim opzocht, iets dat Jezus hem liet voelen op zijn manier; mijns inziens altijd. Ik vat wedergeboorte op in letterlijken zoowel als in figuurlijken zin.

En dan verder.

VII. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gijlieden moet wederom geboren worden.

Waarom gijlieden ? Bedoelde Christus heden als Nicodemus ? Dat zal wel. Mij dunkt, Jezus merkte wel dat Nicodemus zich verwonderde en zijn discipelen ook, dat onder wedergeboorte ook de vleeschelijke moet gerekend worden, anders was 't toch

Sluiten