Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des menschen zal gezeten zijn op den troon zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf troonen, oordeelende de twaalf geslachten Israëls.

Zouden de apostelen zich ook niet hebben laten geboren worden, vóór Jezus nog om hem terzijde te staan. Hun mediumgave ontwikkelde eerst later. Zij waren natuurlijk jonger geesten dan Christus, maar hadden misschien al een graad van zaligheid.

Opmerkelijk is dat van der Palm in zijn dikken bijbel met uitleggingen van 1825 niet van wedergeboorte spreekt in Matthëus 1 9 : 28. Hij heeft vertaald: gij die mij gevold zijt bij de

herschepping terwijl in den statenbijbel van 1618 op last

van de Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens 't besluit van de Nationale Synode gehouden te Dordrecht in de jaren 1 618 en 1619 uit de oorspronkelijke (grieksche) taal in onze Nederlandsche getrouw overgezet, duidelijk staat: in de wedergeboorte. Men mag toch meer vertrouwen stellen in den statenbijbel.

Ook geeft Jezus, in enkele bijbelteksten, te kennen dat Johannes de Dooper niemand anders was dan Elia in een vroeger leven.

Wij moeten niet vergeten dat de geesten wel eens van den dood spreken als van geboren worden. De mensch sterft, de geest wordt geboren. Geesten, die op den weg der vooruitgang zijn kunnen ook sterven en in een fijner vorm geboren wórden, dat lezen wij in vele mededeelingen van geesten. Dat is ook al wedergeboorte en doopwater komt er niet bij te pas.

Alles bij elkaar genomen ligt er nog een sluier over de wedergeboorte, die menschenhanden wel niet zullen oplichten. Misschien later als ziende mediums de vrouw tijdens de zwangerschap eenige maanden voor de geboorte gadeslaan en God bidden te mogen zien juist als de inpopping plaats heeft. Maar dat zal wel plaats hebben als de moeder in diepe rust ligt, wellicht in slaap gebracht door engelen of geesten, die daarmee belast zijn. Er zijn menschen, die zulke gedachten vies of onkuisch noemen. Dan is mijns inziens de bevruchtingsdaad nog onkuischer.

Als vorsten en kapitalisten wedergeboorte in vleeschelijken zin niet onvoorwaardelijk aannemen zijn zij, als belijders van

Sluiten