Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duurt slechts een kort oogenbhkje, de tijd tusschen slapen en wakker worden. Pijnen in 't hoofd of lichaam, terwijl men moeite doet om te ontwaken, z. g. nachtmerries, worden veroorzaakt door plaaggeesten, zelden door goena-goena geesten. Na het ontwaken voelt men zich verlicht. Is dit niet 't geval dan heeft men iets erg te vreezen.

Heeft men booze geesten, aan goede geesten ontbreekt het ook niet. De laatsten kunnen ons veel helpen, doen ons vaak ontwaken bij het komen der booze geesten en verijdelen zoo diens voornemens. Maar die geesten kunnen niet altijd bij ons zijn. Een geestenpolitie bestaat er ook, maar die is net zoo min, als onder de menschen, in staat het kwade of booze geheel te weren.

Het is een goede gewoonte voor het slapen het „Onze Vad er" op te zeggen en ook 's nachts als men ontwaakt. Goede geesten zien dat graag en bieden liever hulp, dan wanneer gij zelf boos en slecht zijt. De geesten van gestorven bloedverwanten en vrienden helpen u het meest. Heeft men iemand gehoond, beleedigd of benadeeld, dan is het beter het kwaad te herstellen, in minnelijke schikking te treden, dan die iemand met wraakgedachten naar een doekoen te doen loopen. Het kan goed maar ook slecht afloopen. In de geestenwereld wordt ook strijd gevoerd. Partijschappen vormen zich en de strijd is niet te overzien.

Het steenenwerpen op Java is of was een historisch feit, alzoo het sirihspuwen. De daemonen der onderwereld breken als *t ware los en kunnen tijdelijk veel kwaad doen. Kan men daemonen aanroepen, men kan het ook Engelen doen. Vurige beden kunnen de door goena-goena geraakten genezen, vooral als zij zeiven bidden. Hoogstaande geesten of Engelen kunnen evenals Christus genezen door hun magnetisme of anderszins, als 't nog niet te laat is.

Nog beter dan bidden is het geschreven gebed of andere wenschen aan den muur te hangen, op te plakken dicht bij het licht in het slaapvertrek. De geesten die ons bewaken lossen elkaar af en alzoo zijn er velen, die komende en gaande, uw menschen leeren kennen, terwijl gij slaapt.

De tooverheksen in de middeleeuwen waren weinig minder

Sluiten