Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

De voordracht, welke hierbij aan grooter kring ter lezing wordt aangeboden, is ontstaan door uitwerking en aanvulling van notities eener causerie, gehouden voor den NederlandschIndischen Architectenkring te Batavia. Van den aanvang af bestand daarbij het voornemen het gesprokene in druk te doen verschijnen. Dit voornemen hield verband met enkele epistels, welke onlangs door mij tegen de bekende pyramide-speculaties zijn geschreven geworden.

In hoeverre deze voordracht, behalve resultaten der Egyptologie, ook oorspronkelijke inzichten bevat, blijve vakgenooten en archeologen ter beoordeeling.

Het scheen mij plicht, mede in verband met deze beoordeeling, het aan de studie ten grond liggende materiaal, althans in hoofdzaak, aan te geven. Kortheidshalve is dit geschied in een vorm, slechts den deskundige verstaanbaar.

Mocht het ontbreken eener algemeen verstaanbare literatuuropgave worden betreurd, dan zij medegedeeld, dat een werk van mijn hand, onder den titel „Pyramiden en Pyramidenbouwers, Studie over Oud-Egypte, in het bijzonder de Oud-Egyptische Bouwkunst", waaraan een uitvoerige literatuuropgave zal worden toegevoegd, vermoedelijk in 1935, zal verschijnen.

Th. A. B.

Sluiten