Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze methode de nirt-taal moeten heeten). Van de hand van dezen afgevaardigde zag reeds een evangelie het licht, terwijl een uitgebreid woordenboek ter perse is.

Een afzonderlijke plaats neemt Dr. H. Kraemer in. Deze is als algemeen adviseur voor bijbelvertaling en taalstudie gevestigd op Java. Hij heeft bizondere studiën gemaakt van het Javaansche geestesleven en stelt zich ter beschikking, waar dit gewenscht wordt, van de Zending in hare verschillende schakeeringen en organisaties, niet allen op Java, maar ook in de Buitengewesten.

Op Soemba, een zendingsterrein der Gereformeerde Kerken, is werkzaam Dr. L. Onvlee sedert 1926. Deze was na een eerste werkperiode van voorbereiding met verlof hier te lande en heeft nu de eigenlijke bijbelvertaling ter hand genomen.

Eerst onlangs is naar Nieuw-Guinea vertrokken Dr. G. J. Held voor taalstudie en bijbelvertaling op dit uitgebreide gebied. Uiteraard is over zijn eigenlijke werk nog niets mede te deelen.

Met vreugde en voldoening kunnen wij vaststellen, dat de tegenwoordigheid dezer afgevaardigden op de verschillende velden door de Zending hoog gewaardeerd wordt, en ook door het Gouvernement, waaraan onze afgevaardigden in menig geval waardevolle adviezen verstrekken. De Regeering heeft dit ook getoond door dit werk geldelijk te steunen met subsidies. Helaas zijn deze door bezuiniging ingekrompen en worden zij voor nieuwe uitzendingen niet meer verleend.

Onder deze omstandigheden zijn wij te rade geworden om, ter voorziening in deze moeilijkheid, samenwerking met de Zending te zoeken, van welke zijde ons reeds steun is toegezegd. Echter de Zending heeft het in financieel opzicht thans zelf zwaar.

Hoe schoon zou het zijn, als de mildheid van Christelijk Nederland ons in staat stelde om dezen belangrijken taaldienst ook verder aan de Zending te bewijzen, zonder om geldelijke tegemoetkoming te moeten vragen. L. J. VAN WIJK.

DE GRAFISCHE VOORSTELLINGEN.

In dit nummer zijn enkele grafische voorstellingen opgenomen om de anders dorre cijfers der statistieken wat te verduidelijken.

Sluiten