Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze voorbeelden toonen aan, dat het metterdaad niet onmogelijk is om te komen tot de vermeerdering van inkomen, die het Bijbelgenootschap noodig heeft om aan zijn roeping te beantwoorden en ook in de komende jaren alles te doen wat terecht van het genootschap verwacht wordt. Deze mogelijkheid constateeren is echter nog niet haar verwezenlijken. Voor dit laatste is de hulp der afdeelingen en der afdeelingsbesturen absoluut onmisbaar. Naar wij hopen zullen deze bereid zijn om de door een deel van Rotterdam en door Leeuwarden zoo mooi gegeven voorbeelden te volgen.

Van de afdeelingsbesturen alleen is echter niet alles te verwachten. Hoe meer medewerkers er zijn, zooveel te beter kan het doel bereikt worden. En dan is wel het allereerste wat ieder kan doen, die dit boekje ontvangt en sympathie heeft voor doel en arbeid van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, zelf lid of begunstiger worden, indien men het nog niet is. Daartoe kan men inliggende kaart invullen en opzenden.

Wie zelf reeds lid of begunstiger is, geven boekje en kaart aan buren of kennissen met een aanbeveling om hen ook voor het steunen van het werk te winnen.

Met aller medewerking is zeker mogelijk het Bijbelgenootschap in staat te stellen om metterdaad te beantwoorden aan zijn roeping om den Bijbel zoowel in Nederland als in Indië voor ieder toegankelijk te maken. H. C. RUTGERS.

Algemeen voorzitter van het Nederlandsch Bijbelgenootschap is Prof. Mr. P. Scholten en algemeen penningmeester is de heer A. Wellensiek.

Het bureau en het magazijn zijn gevestigd in het Bijbelhuis, Heerengracht 366, Amsterdam Centrum, van waar ook alle bijbels betrokken kunnen worden.

Giften kunnen gestort worden op de postrekening van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam 22939, terwijl voor hen, die het Bijbelgenootschap bij uiterste wilsbeschikking willen gedenken, diene dat de naam is: Het Nederlandsch Bijbelgenootschap, gevestigd te Amsterdam.

Ieder, die over een of ander deel van den arbeid nadere inlichtingen wenscht, kan deze aanvragen bij het bureau, Heerengracht 366, Amsterdam Centrum.

Sluiten