Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHRISTELIJKE ZELFONTWIKKELING.

In het Christelijk Schoolblad, 17e jaargang, No. 44, komt het volgende ,Jngezonden" voor:

Mijnheer de Redakteuv,

.Gaarne zag ik onderstaande onder „Ingezonden" opgenomen in het e.v. nummer van het G S. Onze Vacatures.

't Is naar aanleiding van sirkulaires, aan Ghr. Scholen verzonden door G I. Z. O. (Chr. Instituut voor Zelfontwikkeling). Waar alles er op wijst 43tu i$' 66,1 "MdtoQ ia van N. I. Z. O. (Nationaal Instituut voor Zelfontwikkeling), daar kan het, dunkt me, geen kwaad, iets meer er van te zeggen.

Zoals men weet, is N. I. Z. O. een finansiële onderneming van Dalmeijer. D. verzendt tegen flinke prijs boekjes, die hi) lessen noemt, aan „kursisten", die zo dwaas zijn geweest, zich als zodanig aan te melden. Indertijd was ondergeteekende niet wijzer. Het grote bezwaar tegen die boekjes is niet in de eerste plaats, dat ze humbug zouden geven, als wel, dat ze zeer-onchristelike lektuur bevatten, beslist heidense lektuur. Een paganistiese geest komt u er uit tegen.

Maar nu is van de „kursussen" een „Christelijke editie" verschenen, zooals de direktie van C. I. Z. O. zelf zegt.

Let wel: een Christelijke editie van een paganistiese uitgave! Ge wilt weten, wat dan nu het standpunt is, dat de Chr. editie beheerst? Luister! G I. Z. O. spreekt zich in een sirkulaire aldus uit:

„Gelijk in de stoffelijke wereld in oneindige verscheidenheid zich open„baart de alzijdigheid van den goddelijken Kunstenaar en Bouwmeester, „alzoo openbaart zich in de geestelijke wereld de oneindige, alzijdige heerlijkheid van het goddelijk Wezen, waarvan de menschengeest oorspronkelijk „is een „atoom" (cursiveering van mij ;T.) . . .de persoonlijkheid is de openbaring van een iets, van een klein, zeer klein deel der goddelijke heerlijkheid."

Is dit een Christelijk standpunt?

■ Ondergetekende betaalde jaren geleden voor 12 dunne boekjes van Dalmeyer's inrichting de som van f 30.—. 'k Had spoedig een gevoel, ér juist f 30— te veel voor betaald te hebben. Want, (nog afgedacht van de heidense beginselen) 'k vond de inhoud meer Amerikaansche humbug dan een flink stuk werk. 'k Hoop daarom, dat van de nieuwe (verchristelikte) editie geen enkele jonge onderwijzer „kursist" zal worden.

Dankend voor de plaatsing. Uw dw.,

Veenendaal, 5-5-24. p. TIJMES.

Ds. J. J. Kuyper, Directeur*) van het Christelijk Instituut antwoordde in No. 46 van het blad als volgt: WelEdl. Heer Redacteur,

Vergun mij een kort antwoord in Uw blad op het artikel van den heer P. Tijmes, van 8 Mei j.L Uit de met hem gevoerde correspondentie wist ik reeds dat hi] niets liever wenscht dan — zooals hij mi] schreef — „dat Dalmeyer's inrichtingen voor Zelfontwikkeling in stede van een bloeiende financieële affaire een financieële debacle worden." Nu dat is ter zijner verantwoording.

*) Inmiddels afgetreden.

Sluiten