Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor mij liggen een tiental getypte en gedrukte circulaires en vier brochures die reclame maken voor het Christelijk Instituut. Verder heb ik van den „Cursus ter opleiding tot

meesterlijk werker,

zelfstandig spreker,

logisch denker,

en practisch mensch in de maatschappij, voorspoedig in het omzetten zijner kundigheden in materieele waarden", eenige lessen van den Chr. Cursus kunnen vergelijken met de parallelle lessen in Dalmeijers editie. Eindelijk nog eenige lessen van den „Cursus in de beginselen van de Leer der Persoonlijkheid naar de Christelijke beginselen bewerkt".

Aan de hand van deze gegevens, wil ik nagaan:

le Of de uitdrukking van den Directeur: „de persoonlijkheid is manifestatie van een atoom van het goddelijk wezen" in verband staat met de richting van den Christelijken Cursus of dat zij te beschouwen is als een „slip of the pen".

2e Of er verband bestaat tusschen d e reclame en den inhoud der lessen.

3e In hoever Dalmeijers editie is omgewerkt in Christelijken geest, waarbij we zullen zien in hoever aan Prof. Bavinck's Wensch (in het ingezonden van Ds. Kuyper genoemd) is voldaan.

4e Is een Chr. bewerking van Dalmeijers Cursussen mogelijk?

5e Hoe wordt de Christelijke persoonlij heid gevormd?

Stelling nemen ten opzichte van dit Chr. Instituut kan zoo ook onze houding ten opzichte van de ontwikkeling der Chr. persoonlijkheid nader bepalen. Men beschouwe deze artikelen dus niet als een poging om een „chronique-scandaleuse" van het Chr. Instituut te schrijven, maar als een bijdrage voor de Christelijke Paedagogiek, die natuurlijk ook ten opzichte van het Chr. Instituut hare beginselen mag doen gelden.

I. Een „slip of the pen"?

Wie de verdediging in het ingezonden van Ds. Kuyper vanaf de Zinsnede: „Kan de heer T. niet lezen . . , ." aandachtig naleest, komt tot de conclusie, dat de verdedigde volzinnen, zooals ze daar staan, zuiver Pantheïstisch zijn qedacht.

Sluiten