Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dikwijls niet slagen in onzen arbeid. Om tot iets groots in staat te zijn, moeten wij innerlijk groot zijn geworden.*) De naar buiten uit, in en door den arbeid, uitstralende heerlijkheid kan niet anders zijn dan innerlijke heiligheid. Goethe sprak ergens van het streven om de pyramide van het aanzijn zoo hoog mogelijk op te trekken. Dat is voor ons een treffend beeld. Het streven om onze persoonlijkheid te ontwikkelen, te stalen, moet zich allengskens naar boven heen toespitsen evenals de pyramide en ten slotte zich richten op één punt. Dat is Christus.*) De apostel zegt, dat het doel van al zijn streven is Christus te kennen en de kracht Zijner opstanding deelachtig te zijn. „Door Zijne kracht, in hen volbracht, komen zij gedurig nader het beeld van hunnen Vader". Dat is de volkomenheid. *)

Is dat Christelijke taal? Innerlijk groote menschen? „Die de pyramide van het aanzijn zoo hoog mogelijk trachten op te trekken", om dan in de ontwikkeling der persoonlijkheid op den top der pyramide zich op Christus te richten.

Dat is niet christelijk.

Dat is Humanisme van 't zuiverste water. We begrijpen nu die uitdrukking „atoom" van het goddelijk wezen" beter; we verstaan iets van die vermenging van het goddelijke en het menschelijke en we zien duidelijk, hoe Pelagius en Arminius in dezen Cursus hun twisten hebben bijgelegd.

We verstaan nu ook, wat de Cursus bedoelt met de slagwoorden: Zelfontwikkeling, Persoonlijkheid, schatkamers van uwen geest, volledige ontwikkeling der Persoonlijkheid met Gods hulp, zelfvertrouwen, opbouw van het verwaarloosde innerlijk wezen, enz.

Hier is het Humanisme aan het woord, dat door Prof. Bavinck in zijn Paed. beginselen als volgt wordt getypeerd: f)

Doel is altijd de ontwikkeling, de volmaking der persoonlijkheid. De mensch .... is het doel der opvoeding en deze is „Selbstzweck". Daarom is het humanisme ook altijd individualistisch.... Maar van dien enkelen mensch wil het dan alle vermogens en krachten naar lichaam en ziel tot harmonische ontwikkeling brengen. *) Vet van mij, A. J.

t) Bavinck, Paed. beginselen, le druk pag. 33.

Sluiten