Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij het onderwijs. Niet: „jongen toetst a li e s aan Gods Woord" (dat is een groot woord, méér niet!) maar: dit en dót is niet en dat is wél naar Gods Woord. De arbeid der Jongelingsvereenigingen is zulk een practisch werk, dat is het Instituut voor echte Chr. zelfontwikkeling, omdat het den jongeling op z'n plaats en den inhoud der H. Schrift op den voorgrond zet en de bronnen tot echte studie toegankelijk maakt. Daar gaat het niet om het zelf of om de persoonlijkheid van den jongeling, maar om wat Gods Woord zegt en wat de Kerk daarin vond en wat onze Leiders daaruit leerden. En 't resultaat is dan niet: „Wat ben i k een Persoonlijkhei d geworden met Gods hulp" — maar „des Heeren werken z ij n zeer groot"— niet: deze Cursus gaf mij ,,'n heldere voorstelling van mijn roeping als Christen en ontwikkelde mijn geestelijke en verstandelijke vermogens tot de hoogste hoogte" (zooals een circulaire belooft) maar: Gods Woord is mij een licht op mijn pad" en „geloofd zij Jezus Christus die ons is geworden wijsheid van God, en rechtvaardigheid en heiligmaking, en verlossing. En dat het zij, gelijk geschreven is; Die roemt, roeme in den Heere."

Zulke taal is niet maar „religieus" — goed in de kerk en onbruikbaar voor de practijk — neen, het leven van den Christen, die naar Zondag 1 van den Heidelb. Catechismus niet zijn, maar Christus' eigendom is, dat is geen leven buiten de practijk om, maar dat leven met Christus doordringt alle practijk en. is de kern van al zijn practisch handelen en weten.

De scheiding tusschen religieus gebied, dat dan voor Christus is — en het andere gebied waar de humane mensch den scepter zwaait in wetenschap en practijk is tegen de H. Schrift in en dus on-christelijk.

De Bijbel kent zelfs het begrip humaniteit niet. Ook niet voor de practijk.

Wil deze cursus dan per sé puur voor het fc.g> natuurlijke leven gelden, dan late ze den naam Christelijk varen»

Maar ook uit Heidensche cultuur valt wel eens te leeren. Ongeloovige denkers brachten soms groote schatten voor de wetenschap aan.

De cursus is dan misschien leerzaam om wat over de persoonlijkheid te weten te komen' en wat psychologie te leeren?

Sluiten