Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Al die raadsels van „wonderkinderen'1 „ongelijkheid tusschen menschen van bijna dezelfde verstandelijke ontwikkeling", „genie" enz. enz. worden door de leer van wedergeboorte logisch opgelost. Er zijn honderden menschen, voor wie de wedergeboorte niet langer een theorie is, maar een zaak van persoonlijk weten. En als wij dan op grond van deze rechtvaardige levensbeschouwing het leven in de tegenwoordige maatschappij zien met haar strijd om den voorrang, van den een boven den ander, het zich willen toeeigenen van macht en bezit, die, wanneer éénmaal veroverd, blijken niet te kunnen worden gehanteerd en gebruikt, tengevolge van volslagen onbekwaamheid, gemis aan kennis en inzicht, moeten wij dan niet tot de overtuiging komen, dat die zoo groote „gelijkheid", waar duizenden de mond vol van hebben, slechte eene fictie is? Ook onwetendheid in deze is oorzaak van veel ellende en verdriet. Wij moeten de aarde vergelijken met een groote leerschool, waarin verschillende klassen. Eerst dan, wanneer wij aan alle vereischten van de eerste klasse voldaan hebben, zullen wij naar de daaropvolgende worden overgeplaatst. Een kind, dat op de fröbelschool thuis behoort, is toch niet op zijn plaats in de hoogerburgerschool? En hoe eerder wij onze lessen leeren, hoe minder wedergeboorten wij zullen hebben door te maken.

De banden, die ons in den tegenwoordigen tijd aan de aarde binden, zijn echter nog te hecht, dan dat wij binnen al te spoedigen tijd bevrijding mogen en kunnen verwachten. Zoolang onze zelfzuchtige aard nog zoo in alles overheerscht en wij den geestelijken aard van den mensch op den achtergrond blijven dringen, zoo lang zullen wij telkens weder tot terugkomen verplicht zijn, totdat alle noodige lessen geleerd zijn en wij de aarde niet meer als leerschool, noodig hebben.

Sluiten