Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFDE HOOFDSTUK.

DE WET VAN OORZAAK EN GEVOLG.

Ook deze groote wet van oorzaak en gevolg wordt over het algemeen door de menschheid nog zoo weinig begrepen, ofschoon wij de werking ervan zoo dikwijls rondom ons in het maatschappelijke leven kunnen waarnemen. In het Nieuwe Testament (Galaten VI : 7) wordt door den apostel Paulus ook van deze groote wet gesproken: „Dwaalt niet; God laat zich niet bespotten; want zoo wat de mensch zaait, dat zal hij ook maaien" of: met andere woorden, de mensch is verantwoordelijk voor de gevolgen van zijn denken en doen, zijn gedachten en daden. Hoe weinig wordt dit nog beseft! Hoe weinig moeite gedaan zijn leven aan te passen aan deze onveranderlijke wetten, waartegen velen zich stooten door onwetendheid, dus hunne pogingen op het stoffelijk gebied zien mislukken, terwijl de mensch met kennis, die dus weet en vooruit ziet, zich aanpast en datgene tot stand brengt, wat hij zich voor oogen gesteld heeft. Hieruit blijkt dus weer dat kennis macht is en dat wij, willen wij niet het speeltuig zijn van of als slaaf medegeslingerd worden door de krachten der natuur, trachten moeten deze wet te verstaan en te begrijpen, opdat wij als meesters der krachten kunnen optreden en deze kunnen gebruiken voor hetgeen wij beoogen.

Door kennis te krijgen van deze wet, zullen wij in staat gesteld worden ons toekomstig karakter te kiezen en op te bouwen en onze toekomstige omstandigheden te bepalen. Wij hebben dus onze

Sluiten