Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

denken en handelen dan dit zelf te doen, zouden, wanneer zij hunne eigen gedachten eens lieten gaan over de hier behandelde onderwerpen, in hun levensstrijd misschien gesterkt worden door een rustige kracht, die hen zeer zeker verder zal brengen in hunne ontwikkeling dan het zich aansluiten bij bewegingen, die niets anders beöogen dan het zichzelf toeëigenen van macht, gevoed door minderwaardige aandriften, beslist den mensch onwaardig. Laten wij onzen blik voor een oogenblik eens wenden naar het Oosten. Daar wordt de leer der wedergeboorte door iedereen als vaststaand aangenomen en ook de wet van oorzaak en gevolg begrijpt men daar beter dan hier. Men neemt daar de onvermijdelijke moeilijkheden rustig aan, waardoor de rust en tevredenheid in het gewone leven zeer bevorderd worden. Iemand die door ongelukken overstelpt wordt, toornt noch tegen God, nóch tegen zijn naasten, maar beschouwt zijn moeilijkheden als de gevolgen van zijn eigene vroegere fouten en vergissingen. Hij neemt ze gelaten aan en maakt ervan wat hij kan, zoodoende ook zorg en angst vermijdende, waarmede zij, die de wet niet kennen, de moeilijkheden nog erger maken dan zij reeds zijn.Hij begrijpt verder, datzijne toekomstige levens slechts afhangen van zijn eigen inspanning en dat hij, in plaats van verdnet, vreugde kan verkrijgen, indien hij het zaad van het goede zaait. Daar zijn evengoed armen en onwetenden als bij ons, doch zij begrijpen volkomen deze eenvoudige beginselen: dat ieder mensch telkens weer op aarde geboren wordt en dat ieder opvolgend leven gevormd wordt door die, welke eraan zijn voorafgegaan. Wedergeboorte is voor hen even zeker en even onvermijdelijk als het' op- en ondergaan der zon.

Zouden aan deze groote waarheden dezelfde groote plaats in onze levensbeschouwing toegewezen worden,

Sluiten