Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iedereen, arm of rijk, onontwikkeld of ontwikkeld, voor al de duizenden werkers in de maatschappij, die den geheelen dag aan niets anders kunnen denken dan aan hun werk en welke thans in een rustig oogenblik ervan kennis kunnen nemen. Misschien zullen zij er in 't begin niet veel belangstelling voor gevoelen, doch deze zal vroeg of laat ontwaken. Uit den aard der zaak moet deze korte inhoud slechts als eene opwekking beschouwd worden, daar ieder voor zichzelf moet beslissen of deze voor hem waarde heeft of niet. De mensch moet zelf alles verwerken een ander kan dit niet voor hem doen. Wij kunnen iemand voedsel aanbieden, doch meer dan aanbieden staat niet in ons vermogen; het kauwen moet door hem zelf geschieden. Mocht deze brochure ingang vinden bij velen en aldus bijdragen tot verklaring van denkbeelden, tot het doen verdwijnen van verdriet en het verlevendigen van de hoop, die ons krachtig maakt en ons vol vertrouwen de toekomst tegemoet doet gaan, al zijn de moeilijkheden vele — dan zullen wij spoedig overgaan tot het houden van publieke lezingen en voordrachten, die. kosteloos toegankelijk zijn, om zoodoende de verschillende onderwerpen breedvoerig te behandelen en te bespreken. Slechts om aan anderen meer licht te verschaffen, terwille van het licht, verschijnt deze brochure.

BRAAMS.

Sluiten