Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groep mensehen geregeerd die de macht van de uitgifte van geld hebben, terwijl feitelijk het emitteeren van geld een Koninklijk voorrecht is. Unze geld-emitteerende regeerders echter hebben de geheele aarde in rouw gedompeld.

HET BANKWEZEN. - DE ILLUSIE DIE ONS BINDT.

aat ons het financieele systeem eens onderzoeken

Laat ons het financieele systeem eens onderzoeken dat een paar enkelingen de verschrikkelijke macht van het geld heeft gegeven.

Is het waar dat de banken, (d.i. die banken die Geld of Crediet verleenen), ons GELD maken en zelf uitleenen en wel grootendeels volgens hun eigen goedvinden ? Het wordt in ieder geval dcor iemand gemaakt, want geld valt niet als een zachte dauw uit den hemel en is evenmin door God geschapen.

Welnu, als de banken het maken, zooals ik hoop te kunnen aantoonen, dan is dat niemand minder dan de Financieele Redacte ur van „ The Times" dat is de stem van de „City" en van het „soliede" financiewezen, die dat vaststelt; de banken scheppen CREDIET. Als de macht om geld te emitteeren werkelijk bestaat en wel met niet meer moeite dan een noteering in de boeken, dan kan men moeilijk loogenen dat die macht uit particuliere handen 1 genomen en aan den Staat overgedragen zou moeten worden teneinde niet voor particulier voordeel en winst gebruikt I te worden, maar wel voor het voordeel en de winst der gemeenschap". — Laat ons ook hooren wat onze autoriteiten daarover te zeggen hebben: —

De „Enqjclopaedia Bcittanica", de hoogste autoriteit in de Engelsche taal, zegt: „ De banken maken het Crediet. Het is onjuist te veronderstellen dat bank-crediet voor een belangrijk deel door het inbetalen van geld aan de banken ontstaat". Mr. Mc Kenna, de bekende voorzitter van de „Midland Bank"> de grootste bank, verklaart: „De hoe- I veelheid uitgegeven geld wordt slechts beinvloedt door de handeling der banken die hun depositos verhoogen of verminderen. Een verandering der hoeveelheid van het

Sluiten