Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Crediet-Organisatie te verleenen, en wel in verhouding tot den geproduceerden rijkdom. Dit crediet zou alsdan weer geleidelijk opgeheven worden, naarmate de „Kapitaalswaarde" daarvan vermindert of verouderd.

Daarna kunnen wij deze financieringsmethode op andere noodzakelijke kapitaal-inrichtingen (bijv. gebouwen en machinerie voor productieve doeleinden) uitbreiden totdat al deze gedekt zijn.

Heden is echter de toepassing van het crediet der Natie alléén maar voor de Productie niet voldoende, want het zou tot een grootere toepassing van de Technologie, d. i. de toegepaste wetenschap, tot nieuwe arbeidsbesparing en automatiseering moeten leiden, en daardoor zou de werkeloosheid door toedoen der technologie nog vlugger toenemen, al voert dit natuurlijk naar het gewenschte einddoel, den „Staat van Vrijen Tijd" !

Wij moeten daarom het crediet der Natie tevens gebruiken in den vorm van Consumenten-Credieten teneinde aan allen zonder uitzondering, de noodige koopkracht te geven.

Dit kan gedaan worden als een „Nationaal Dividend", een aandeel aan den opbrengst der Natie, waarop alle mannen, vrouwen en kinderen gelijke rechten hebben, zoodat allen economische vrijheid kunnen verkrijgen en waardoor iedereen werkelijk bevrijd kan zijn.

De Internationale Handel zou gebaseerd kUnnen worden op een plan zooals dat door de Londensche Kamer van Koophandel ontworpen is, met gefixeerde wisselkoersen die door een instituut voor internationale vereffening geregeld kunnen worden. Alle vorderingen of crediet die in het een of andere land zich zouden accumuleeren, zouden gebruikt moeten worden om de producten van dat land met zijn eigen betaalmiddel te koopen. Hierdoor zou de oude methode van roofzuchtige wereldhandel, die op internationale kapitaalbelegging en schuld gebaseerd is, vervangen worden door aanvullende handel en ieder land kan goederen van elders koopen die het zelf niet of niet

Sluiten