Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inzien dat zij uit deze aaneensluiting der vrije natiën van het Gemeenebest is uitgegroeid, dan zou dit een verraad

aan het diepere geestelijke pand beteekenen, ons

leven op deze aarde geeft ons de kans om deel te nemen in het werk der Schepping".

TECHNOLOGIE OF TOEGEPASTE WETENSCHAP DIE DOOR DEN GEEST DER WAARHEID GEOPENBAARD WERD.

Er zijn menschen die alle blaam voor onze tegenwoorwoordige economische moeilijkheden op den Oorlog werpen. Maar tenslotte moet er iets zijn dat den Oorlog veroorzaakt heeft en vele menschen gelooven dat ons financieele systeem onherroepelijk tot oorlogen met wapenen hebben geleid, terwijl wij al in den tusschentyd een economischen oorlog voerden. Al dit is een streven om anderen onzen wil op te leggen. Hier volgen enkele gegevens, die wij eens ernstig zouden moeten bekijken indien wy" zouden willen loochenen dat er gebrek aan koopkracht is of eenige noodzaak om de consumptie gelijk te maken aan ons productievermogen en aan de behoeften van de geheele bevolking,

Dat er in het geheel een probleem dienaangaande bestaat, is een positief bewijs dat het productieapparaat automatisch niet voldoende koopkracht aan de bevolking uitdeelt om daarmee de geheele productie te koopen.

Deze gaping tusschen de totale kosten — dus ook de productiekosten — en de beschikbare koopkracht welke gedurende het productieproces verdeeld wordt, is onafscheidelijk verbonden aan ons financieel systeem. De kloof vergroot zich onvermydelyk naarmate de machinale productiemethodes den menschelijken arbeid vervangen.

Die kloof kan — en dit gebeurde ook herhaaldelijk — tijdelijk en gedeeltelijk overbrugd worden doordat koopkracht bij wijze van loonen en salarissen uitgedeeld worden in de schepping van kapitaal-beleggingen, voornamelijk :

Sluiten