Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grootendeels met de hand moet geschieden en wel door de best geschoolde en ervaren werkkrachten, en dat met het aanmaken der werktuigen voor de automatische fabricatie van nieuwe onderdeelen weken of zelfs maanden gemoeid zijn, zal de belangrijkheid van deze vooruitgang des te meer gewaardeerd kunnen worden.

In de staal- en yzer-industrie doen wij nu met één ton kolen evenveel als vroeger met drie ton.

President Hoosevelt's N. I. R. A.-Comité voor de Autoindustrie rapporteerde dat in het jaar 1930 naast andere wonderbaarlijke vergrooting van het rendement, 100 motorblokken door 250 man in een bepaalde tijd eenheid afgewerkt werden. Thans, in 1935, worden in dezelfden tijd 250 motorblokken door 19 man afgewerkt. Zes jaar geleden waren er 3 goed geschoolde machinisten noodig om een bepaald werk dat op 1/100 millimeter nauwkeurig afgewerkt moest zijn, af te leveren; thans wordt dit door één ongeschoolde kracht gedaan. Laschmachines maken het thans mogelijk dat drieman het werk doen dat vroeger 18 man deden En tevens verwacht heden het autorijdende publiek der Vereenigde Staten dat een auto van 500 dollar vandaag even goed is als een auto die vijf jaren geleden 1500 dollar koste..

Dit zijn slechts een paar typische voorbeelden van hetgeen er overal met steeds toenemende snelheid gebeurt en er is geen reden om aan te nemen dat er aan deze prestatie der wetenschap ergens een grens te stellen zou zijn, want deze zijn door den Geest der Waarheid geopenbaard, die ons vele dingen kon toonen waarvoor wy echter nog niet klaar waren : „Maar gij zult grootere dingen dan deze doen, want Ik ga naar Mijnen Vader1'!

Wij hebben intusschen een systeem van „team-work" in onze wetenschappelijke vorsching ontwikkeld en de vruchten daarvan beginnen net pas zichtbaar te worden. Het is een feit dat onze geleerden meer en meer uit steeds minder weten te maken — minder materiaal en werkkrachten — en dat zij misschien nog eens met onze vrienden uit het bankwezen zullen gaan wedijveren, die. geld uit niets maken, behalve slechts speculeerende op de goedgeloovigheid.

Sluiten