Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lees: Jes. 55. Matth. 8:1—17; 11:28—30. Mare. 10:46—52. Openb. 22:17 en verv.

waarom moet ik komen? gij zijt een

zondaar! kom om vergiffenis!

Misschien gevoelt gij niet, dat gij een zondaar zijt. Gij denkt ten minste, dat gij niet slechter dan anderen, dat gjj beter dan velen zijt. Gij zjjt geen dronkaard, geen dief, geen overspeler; gij houdt den Sabbath, gij leest den Bijbel en bezoekt het huis Gods. Maar hebt gij inderdaad alle geboden vervuld? Hebt gij nooit één daarvan verbroken? Zijt gij altijd waar, kuisch, matig, eerlijk, vergevensgezind, vriendelijk geweest? Hebt gij den hoogmoed, de boosheid, den toorn, de begeerlijkheid, den wellust nooit ingevolgd? God eischt zuiverheid van hart •evenzeer als van uiterlijken levenswandel, en Hij kent al uwe gedachten. Hebt gij dan nooit ■de gedachten der zonde in uw hart gekoesterd, ■al hebt gij dan ook gevreesd haar uitwendig te betrachten? Buitendien, het eerste en voornaamste gebod is: den Heere, onzen God, lief te hebben met geheel onze ziel en uit al onze kracht. Hebt gij dat altijd gedaan? Zijt gij «ltijd dankbaar geweest voor zijne zegeningen, altijd gereed om zijn woord te gehoorzamen? Altijd ijverig om Hem te behagen? Altijd gezind om hem te aanbidden? Hebt gij altijd vermaak gevonden in zijnen dag, zijn volk, zijnen dienst? Hebt gij er wel altijd naar gestreefd „heilig te zijn gelijk hij heilig is," zijne waarheid aan anderen bekend te maken, anderen aan te sporen,

Sluiten