Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er is vergeving , vrije, volle, eeuwige vergeving voor den schuldige. Jezus heeft voor u, zondaar! vergeving gekocht door zijn eigen bloed. Kom,

0 kom om die vergeving!

Lees: Exod. 20:1—98. Ps. 51; 139. Dan. 6:23. Matth. 5. Eom. 3:10—20, 23. 1 Joh.

1 : 8—10.

GOD 18 VERTOORND! KOM OM VERZOEND TE WORDEN!

De Bijbel zegt: „God toornt over de goddeloozen eiken dag; Hij haat alle werkers der ongerechtigheid V' En heeft God niet gegronde oorzaak om over u, zondaar! toornig te zijn? Hij heeft u het leven en uwe vermogens gegeven en gespaard, en overlaadt u met al de zegeningen , die gij geniet, en echter vergeet gij Hem! Hij heeft u zijne geboden gegeven, en deze allen strekken tot uw bestwil, en echter bekommert gij er u niet om. Gij eert God niet, maar gij leeft meestal alsof er zulk een wezen niet bestond. "Welk een ondankbare zoon zoudt gij zijn, indien gij uwe ouders aldus behandeldet, indien gij hun gezelschap vermeedt, er geen behagen in scheptet, aan hen te denken, en voor hunne wenschen oor noch oog had. Hoor dan wat God zegt: „Hoort gij Hemelen! en neem ter ooren, gij Aarde! Ik heb kinderen groot gemaakt en verhoogd, maar zij hebben Mij overtreden." Hij is vol van liefde tot u, gelijk een teeder vader, maar gij hebt Hem door uwe zonde gegriefd. Buitendien, Hij is uw Schepper, Koning en wettig Rechter; Hij moet en zal alle

Sluiten