Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vijanden zijt en zoo lang uwe zonden u zwaar op de ziel wegen! Kom dan tot Jezus. Hij is beide de maker en de gever van den vrede. Zoek vergeving door Hem en gij zult weldra verstaan, welke daar is: „die vrede van God, die alle verstand te boven gaat."

Lees: Jes. 55 : 7; 57 : 21. Micha 7 : 18, 19. Joh. 14 : 27. Rom. 5 : 1; 8 : 31—34. Filipp. 4 : 7.

KOM OM EEK NIEUW HAKT!

„Gij moet wederom geboren worden," zeide Christus tot Nicodémus. Er moet eene groote verandering in onze gedachten en gevoelens met betrekking tot God plaats vinden, eer wij in staat zijn Hem op aarde te dienen en in den Hemel te genieten. De zonde heeft onze zielen van G°d vervreemd, zoodat wij Hem niet begeeren en liefhebben. De ware Godsdienst is geen vermaak, en zulk een toestand is hetgeen de Apostel noemt „het bedenken des vleesches, hetwelk de dood is." Die zaken te beminnen, welke door de zonden ons tegenstonden, en de zonde te haten, die wij vroeger liefhaddden, is eene groote verandering, gelijk, aan een geboren worden. Daarom noemt de Schrift haar ook de nieuwe geboorte, de wedergeboorte. „ Voorwaar! voorwaar! ik zeg u, indien iemand niet wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien." Onbekeerde zondaar! hoe kunt gij verwachten , dat gij in den Hemel komt ? Gij zoudt er niet gelukkig zijn! Eene zwaluw verblijdt zich in de lucht en eene koe in de weide, maar een visch zou er spoedig kwijnen en

Sluiten