Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den Heiligen Geest te verwerven. En deze gave is om niet aan allen geschonken, die den Zaligmaker oprechtelijk daarom bidden. O, bid dan ernstig om den Geest Gods! Kom tot Jezus met de bede van David: „Schep in mij een rein hart, o God! en vernieuw in het binnenste van mij eenen vasten Geest!" En denk tot uwe bemoediging aan de genadige verzekering van Christus: „Indien gij, die boos zijt, weet uwen kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, die in de Hemelen is, den Heiligen Geest geven dengenen, die Hem daarom bidden."

Lees: Joh. 3 : 1-21. Rom. 8 : 5-9. Ef. 2:1—6. Ps. 51:10—12. Luc. 11 : 1—13.

KOM OM DE VOORRECHTEN EN DE VREUGDE DER AANNEMING TOT KINDEREN.

Het gebeurt somtijds, dat rijke menschen kinderen van armen nemen, en die als hunne eigene opvoeden: dit noemt men aanneming. Zoo beschrijft God nu Zijne handelwijze met degenen, die tot Jezus komen. „Gij zult mij zonen en dochteren zijn, zegt de Heere, de Almachtige.

„ Wij hebben ontvangen den geest der aanneming tot kinderen, waardoor wij zeggen: „Abba, Vader!" Dan hebben wij de vergunning in onze gebeden, God aan te spreken: „Onze Vader! die in de Hemelen zijt." Hij bemint deze aangenomene kinderen met eene liefde, grooter dan die van aardsche ouders, Hij onderwijst, bewaakt, vertroost, voedt en beschermt ze. Zorgen en rampen gebruikt Hij als vriendelijke kastijdingen tot hun bestwil. Indien gij de kastijdingen verdraagt,

Sluiten