Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

louter liefde! Liefde, niet tot vrienden, maar tot vijanden! „Christus is voor ons gestorven, toen wij nog zondaars waren " Hij toonde zijne teedere liefde op duizenderlei wijze, toen Hij nog op aarde was; Hij ging het land door goeddoende ; Hij genas alle ziekten en kwalen; keerde zich nooit van de armen en treurenden, en was altijd de vriend der zondaren. Hoe weende Hij over Jeruzalem, toen Hij aan hare zonde en aan haar op handen zijnde lijden dacht! Hoe vriendelijk sprak Hij tot den berouwhebbenden moordenaar, toen Hij zelf in de angsten van den dood was; en hoe ernstig bad Hij voor zijne spottende moordenaren: „Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen!" Weinig zou het Hem gekost hebben, om tot zijne bevrijding een heirleger van engelen te voorschijn te roepen; maar indien Hij niet gestorven was, zouden wij niet hebben kunnen behouden worden; en daarom omdat Hij ons liefhad, dronk Hij den bitteren kelk ten bodem toe ledig. En thans, nu Hij verrezen is, is zijne liefde tot zondaren zoo groot als ooit. Liefde drijft Hem om voor ons te bidden, om medelijden met ons te hebben, zijnen Geest tot onze hulpe uit te zenden, lankmoedig over ons te zijn en ons te behoeden. U bemint Hij. Voor u stierf Hij. Op u ziet Hij met ontferming neder. Hij roept u om tot Hem te komen! U heeft zijne liefde tot heden gespaard, schoon gij Hem verworpen hebt! Zijne hefde verdraagt uwe zonde met geduld, en bidt u wederom op dit oogenblik, eene vergeving aan te nemen, die door zijn bloed gekocht is. Indien een uwer vrienden zijne gansche bezitting

Sluiten